Dyma’r tîm

Tîm Gweithrediadau

Cyfarwyddydd

Danny KilBride

Mae gan Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol Trac Cymru, Danny KilBride, gyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu’r sefydliad a gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer celfyddydau cynhenid, traddodiadol Cymru. Yn ogystal â’n gwaith ym myd addysg gerddorol a phrosiectau ymgysylltu, mae Danny yn arwain y gwaith o ddatblygu marchnadoedd rhyngwladol, datblygu CPD ar gyfer ein sector proffesiynol a mentora busnes ar ran diwydiant gwerin Cymru.
Mae’n aelod gweithredol o Undeb y Cerddorion, ac yn gwasanaethu ar ei Bwyllgor Byw. Mae’n mynychu WOMEX, Folk Alliance International, Showcase Scotland a’r English Folk Expo yn rheolaidd, wedi sefydlu Rhwydwaith Werin Ewrop ac yn un o Ymddiriedolwr Celtic Neighbours. Mae wedi bod yn ymgynghorydd cenedlaethol i gorff cyllido Celfyddydau Cymru, sef Cyngor Celfyddydau Cymru, ac yn gwasanaethu ar banel Rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru.
Yn anad dim, mae Danny yn gerddor. Perfformiodd ar y lefel broffesiynol am y tro cyntaf gyda band gwerin ei fam pan oedd ond yn 8 mlwydd oed, ac mae wedi bod yn perfformio byth oddi ar hynny. Mae wedi
ymddangos ar fwy nag 20 CD, wedi perfformio’n fyw ar y teledu i dros 5,000,000 o bobl ac wedi perfformio ar daith yn y DU, Ewrop a’r UD.
I glywed ei gerddoriaeth chwiliwch am Taran, Yr Hwntws, Carreg Lafar, a’r Rag Foundation.
Rheolydd y Cwmni

Blanche Rowen

Mae Blanche wedi gweithio i Trac Cymru ers 2004 pan ymunodd â’r mudiad fel Gweinyddydd, sef y swydd broffesiynol llawn-amser gyntaf erioed ym myd cynnal y sector cerddoriaeth werin a thraddodiadol yng Nghymru. Cyn ymuno â’r mudiad roedd ganddi gefndir ym meysydd gwybodaeth, rheoli a chynhyrchu cylchgronau.

Yn ystod ei gyrfa gyda Trac Cymru mae hi wedi edrych ar ȏl y cyllid, codi arian, bod yn gyfrifol am
ddosbarthu gwybodaeth a chyfathrebu, am gydymffurfio, ac am ddatblygu a rheoli prosiectau gan gynnwys sefydlu digwyddiad baenllaw Trac Cymru, The Big Experiment/YrArbrawf Mawr, sef penwythnos werin ar gyfer pob oedran, a’i rhedeg am ddeg mlynedd.

Mae hi’n gantores a cherddor, ac yn perfformio gyda’i deuawd ei hun.

Rheolwr Datblygu Busnes

Simon Morris

Mae Simon wedi gweithio ym maes datblygu’r celfyddydau am dros 20 mlynedd, ac mae’n arbennig o angerddol ynghylch amrywiaeth a chynhwysiant. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio fel prif weithredwr i 2 elusen, Blue Apple Theatre ac Openstorytellers, sy’n cefnogi perfformwyr sydd ag anawsterau dysgu. Cyn hynny, roedd yn gweithio fel rheolwr hŷn yng Nghanolfan Caersallog, ac y gyfrifol am ddatblygu gwaith ymgysylltu a rhaglen gyfranogi’r elusen. Cyn gweithio yno bu’n gyfarwyddwr yn Coventry Artspace lle y treuliodd 10 mlynedd yn datblygu prosiectau cymunedol ar draws y ddinas. Mae hefyd wedi gweithio am gyfnodau fel artist gweledol llawrydd ac fel darlithydd mewn amrywiol brifysgolion a cholegau.

Mae Simon wedi arwain y ffrydiau incwm cymhleth ar ran yr amrywiol sefydliadau y mae wedi gweithio iddynt, gan weithredu o fewn fframweithiau’r cyllidwyr grant mwyaf a llawer o ymddiriedolaethau llai, yn ogystal â drwy gytundebau a gomisiynwyd ac ymgyrchoedd denu rhoddion.

Er bod Simon yn honni taw ei sgiliau tynnu lluniau ac arlunio yw ei brif sgilset, mae hefyd yn gerddor ac yn chwarae amrywiol offerynau i wahanol safonau, gan gynnwys y gitâr acwstig a thrydan, yr iwcaleli a’r drymiau.

Mae Simon yn dysgu Cymraeg.

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Seren Ni Owain

Ymunodd Seren â Trac Cymru yn 2022 fel swyddog marchnata a chyfathrebu. Ei rôl yw diweddaru ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gydag unrhyw ddigwyddiadau, cyhoeddiadau, hyrwyddo cyffredinol a marchnata, yn ogystal â chreu cynnwys hyrwyddo a chyfathrebu.

Cyn ymuno â'r sefydliad graddiodd Seren o Brifysgol De Cymru mewn Hybu Ffasiwn, ac aeth ymlaen i gael profiad mewn sawl rôl a oedd yn cynnwys marchnata cyfryngau cymdeithasol, creu cynnwys a dylunio.

Mae gan Seren gariad enfawr at gerddoriaeth werin a thraddodiadol Cymru ac mae wedi bod yn rhan o'r sîn werin am y rhan fwyaf o'i bywyd oherwydd bod ei rhieni'n gerddorion Cymreig. Mae hi wrth ei bodd yn mynychu gigs gwerin, ac wedi gwneud o oedran ifanc.

Er nad yw Seren yn berfformiwr neu'n gerddor ei hun ar hyn o bryd mae hi wrth ei bodd yn canu, ac wedi perfformio caneuon gwerin Cymraeg mewn lleoliadau cyhoeddus yn y gorffennol.

Swyddog Prosiect, Avanc

Jordan Price Williams

Mae Jordan Price Williams, un o raddedigion CBCDC, wedi cerfio cilfach iddo’i hun fel un o brif ddehonglyddion cenhedlaeth newydd o soddgrythwyr traddodiadol Cymreig. Fel aelod o VRï, NoGood Boyo, Pendevig ac Elfen, mae Jordan wedi perfformio ar draws y byd ac wedi derbyn gwobrau ac enwebiadau lluosog. Mae Jordan yn wir aml-offerynnwr; Gyda’r soddgrwth, bas dwbl, chwiban, harmonium, piano ac weithiau bach o sachbib i gyd yn chwarae rhan hanfodol yn ei yrfa. Mae hefyd yn ganwr, yn perfformio bron yn gyfan gwbl yn yr iaith Gymraeg.

Mae Jordan yn ymuno â thîm Trac Cymru i gydlynu prosiect Avanc, Ensemble Gwerin Ieuenctid cenedlaethol Cymru a fydd yn perfformio mewn lleoliadau a gwyliau yng Nghymru a'r Alban drwy gydol 2022.

Ymddiriedolwyr

Cadeirydd y Bwrdd

Dr. Marlene Davies

Marlene yw cyn-bennaeth Cyfrifyddu a Chyllid yn Ysgol Fusnes Morgannwg ym Mhrifysgol Morgannwg Pontypridd, mae hi hefyd yn gantores.
Ymddiriedolydd

Catherine Bartlett

Mae gan Catherine radd mewn Cyfrifeg a Chyllid. Mae ganddi brofiad sylweddol wirfoddoli gyda phobl ifanc a datblygu sgiliau.
Ymddiriedolydd

Dr. Keith Floyd

Mae Keith yn ddarlithydd wedi ymddeol ac yn ffermwr. Mae e'n ffidlwr a dawnsiwr, ac yn un o hoelion wyth sîn werin Aberystwyth. Mae e'n aelod o Gymdeithas Ddawns Werin Cymru, o Clera ac o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru.
Ymddiriedolydd

Sarah Smith

Mae Sarah yn drefnydd gŵyl rhyng-Geltaidd Cymru, Cwlwm Celtaidd. Mae hi wedi bod yn y sîn gerddoriaeth a dawns draddodiadol Gymreig ers blynyddoedd ac yn dawnsio gyda Dawnswyr Pen y Fai. Cyn ymddeol roedd hi'n Ddirprwy Bennaeth ysgol gynradd fawr yn ei thref enedigol, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hi'n aelod o Gymdeithas Ddawns Werin Cymru.
Ymddiriedolydd

Prof. James Blythe

Mae Jim yn awdur ac yn gyn-ddarlithydd marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg, ac mae ganddo ddiddordeb hirsefydlog mewn cerddoriaeth.
Ymddiriedolydd

Mary-Anne Roberts

Gyda chefndir mewn carnifal, dawns a theatr yn ei ynys brodorol, Trinidad, mae Mary-Anne wedi bod yn berfformio ers 40 mlynedd ac yn addysgu trwy berfformiad am 35 mlynedd. Mae hi wedi darlithio ac arwain gweithdai ar berfformio ledled Ewrop.
Mae hi'n aelod sefydlol o'r ddeuawd crwth a llais, Bragod, a'i arbenigedd yw cerddoriaeth a barddoniaeth farddol Gymreig ganoloesol. Mae hi'n berfformwraig ar ei liwt ei hun ar gyfer theatr, ffilm ac ar y sin gerddoriaeth techno.
Ymddiriedolydd

Peter Cornell

Ar ôl gweithio mewn diwydiant ym Malaysia, UDA a Phrydain, ymddeolodd Peter yn gynnar a gweithiodd gydag elusennau yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Bu'n ymddiriedolwr a Thrysorydd elusen Therapi Celfyddydau yn Birmingham sy'n cynnig therapyddion hyfforddedig ym meysydd Cerddoriaeth, Dawns, Celf, a Chwarae. Ar ôl treulio 20 mlynedd yn byw ym Mhowys symudodd ef a'i wraig i lawr i Gaerdydd ym 1990.

Noddwyr

Noddwr

Kevin Brennan

Kevin Brennan yw Cadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer y Celfyddydau Gwerin. Mae’n AS Llafur dros Orllewin Caerdydd a Gweinidog yr Wrthblaid Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a’r Celfyddydau a Threftadaeth.
Noddwr

Huw Stephens

Huw Stephens yn gyflwynydd radio â sioeau ar BBC Radio 1 a BBC Radio Cymru, ac yn un o sylfaenwyr yr ŵyl Swn.
Noddwr

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan yw’r canwr gwerin protest Cymreig mwyaf eiconig, ac un o sylfaenwyr Recordiau Sain, cwmni recordiau mwyaf Cymru.
Noddwr

Frank Hennessy

Mae Frank yn berfformiwr a chyfansoddwr, ac yn hen ffrind i trac. Mae e’n cyflwyno ‘Celtic Heartbeat’ i BBC Radio Wales- rhaglen am wreiddiau Gwerin a cherddoriaeth acwstig.