Carl Gough

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas.
Mae gan Carl repertoire o storiâu yn addas i blant, oedolion ac i’r teulu cyfan. Storiâu yn cynnwys chwedlau o Gymru (yn cynnwys y Mabinogion), Damhegion, storiâu am ysbrydion, Y Pentamerone a nifer o storiâu chwilfrydig ac ystyrlon eraill.
Mae Carl yn defnyddio chwedleua er mwyn adloniant ac addysg drwy weithio yn yr awyr agored ac o dan do gydag ysgolion, grwpiau cymunedol, parciau ac addysg oedolion. Mae wedi perfformio mewn gwyliau yn cynnwys Eisteddfod Llangollen a Beyond the Border. Mae hefyd wedi dweud straeon fel rhan of sioe BBC Radio Wales, “The Unexplainers”.
O ganlyniad i’w arbenigedd gwerthfawr a’i brofiad o’i waith ynglŷn â Datblygiadau Cymunedol a Busnesau Cymdeithasol, mae wedi darparu ymgynghoriaeth i’r ‘Society for Storytelling’ ac wedi cymryd rhan frwdfrydig mewn prosiectau sy’n cymryd chwedleua ac yn ei rhoi yn y cyd-destun ‘Rhannu Straeon, Rhannu Dealltwriaeth. Roedd y prosiect yn arloesol gan iddo ddefnyddio chwedleua fel ffordd o wella sgiliau iaith Saesneg ffoaduriaid ac ymgeiswyr lloches. Cafodd hefyd ei gomisynu i ddatblygu perfformiad (gydag Anthony Evans dehonglydd BSL) a fyddai’n uno cynulleidfa fyddar a gyda chlyw i mewn i un profiad chwedleua.
Yn frwd i gymryd comisiynau, datblygodd a pherfformiodd taith gerdded ym marc gwledig Craig y Nos oedd yn defnyddio chwedleua ar gyfer dehongli hanes, yn portreadu bywyd Adelia Patti.
Sefydlodd Carl ‘Swansea Storytelling’ sy’n rhedeg bob mis yn Abertawe.

Carl has a diverse repertoire of stories suitable for children, adults or mixed family friendly settings. Tales include Welsh legends and folktales (including the Mabinogion), Fables, ghostly stories, The Pentamerone and other mysterious and meaningful tales.
Carl uses storytelling for both entertainment and educational value, working outdoors and indoors with schools, community groups, parks and adult education. He has performed at festival’s including the Llangollen Eisteddfod and Beyond the Border and told stories as part of the BBC Radio Wales show, ‘The Unexplainers.’
With excellent knowledge and experience of delivering Community Development and Social Business, he has provided consultancy for the ‘Society for Storytelling’ and enthusiastically participates in projects that take storytelling into applied settings such as the ‘Sharing stories, Sharing understanding’. This project piloted storytelling as a vehicle to improve English language skills among refugees and asylum seekers and was commissioned to develop a performance (with BSL interpreter Anthony Evans) that would unify a mixed deaf and hearing audience into a single storytelling experience.
Willing to take commissions, he developed and delivered a walking tour at Craig y Nos Country Park that used storytelling for historical interpretation, portraying the life and times of Adelina Patti.
Carl also established and hosts ‘Swansea Storytelling’, a regular monthly evening of storytelling in Swansea.