Workshops

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y dysgwr sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Dysgwch harmonica diatonig (pob steil), offerynnau taro gwerin (llwyau a thabwrdd), jaw harp, chwiban, ukulele, canu ac ysgrifennu caneuon.
User-friendly, learner-focused traditional music workshops, suits all ages and abilities. Learn diatonic harmonica (all styles), folk percussion (spoons, bodhran), jaw harps, pennywhistle, ukulele, singing and song-writing.
Anne Lister
Yn canu caneuon, yn eu hysgrifennu, yn adrodd straeon.
Sings songs, writes them, tells stories.
Bethan Nia
Mae Bethan wedi perfformio mewn llawer o wyliau gan gynnwys seremoni agoriadol Gŵyl Ryng-Geltaidd Lorient.
Bethan has performed at many festivals including the opening ceremony of Lorient Inter-Celtic Festival..
Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ynghyd a gitâr, mondola octave, laùd a psaltery gyda bwa.
Traditional and contemporary songs from Wales, England and beyond, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola, laùd and bowed psaltery.
Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert.
Bragod is a musical collaboration between Welsh instrumentalist Robert Evans and a Trinidadian singer Mary-Anne Roberts.
Burum
Mae Burum yn fand hollol unigryw yng Nghymru sydd yn chwarae alawon traddodiadol Cymraeg mewn arddull jazz.
Burum are a truly unique Welsh band that fuse both the Welsh folk tradition and jazz.
Calan
Mae CALAN yn fand gwerin Gymreig sy’n cynnwys pum aelod.
CALAN are a multi award-winning Welsh folk band.
Carl Gough
Mae Carl yn gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas
Carl is able to deliver in a range of situations. He holds a passion for tales that help people connect to the world around them and to each other.
Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.
Cath is a storyteller and ballad singer drawing inspiration from her Irish and English heritage and her Welsh homeland.
Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), mewn nifer o leoliadau gwahanol ynghyd ag eraill neu fel perfformiwr unigol.
I tell stories old and new in English, Welsh (and occasionally in French), in many different settings, in collaboration with others or as a solo performer.
Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd.
Clocs Canton are a North West Morris dance group based in Cardiff, South Wales. We perform at a variety of events – fetes, festivals and in pubs both around Cardiff and further afield.
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru / Welsh Folk Dance Society
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth am hanesion dawnsiau, timau o gwmpas Cymru, digwyddiadau a gwyliau.
There’s masses of information on traditional Welsh dance on the website of the Welsh Folk Dance Society. The site includes information on dances, teams around Wales, events and festivals.
Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.

We meet every Monday evening in Llanfyllin to learn and practice Welsh folk dances and clogging routines and their tunes. Our group consists of dancers, musicians and those who both dance and play.
Elin y Delyn
Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad.
Add a beautiful, unforgettable atmosphere and a touch of class to your event.
Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban byd, yn enwedig o’r Mabinogi a chwedlau sy’n sôn am ferched a menywod cadarn. Mae wedi dysgu’r Gymraeg i safon da, ac yn gweithio’n ddwyieithog.
Fiona is a storyteller telling traditional tales from around the world, especially from the Mabinogi and tales of strong girls and women. She is a Welsh learner to a good standard and works bilingually.
Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn ganwr caneuon ac yn storïwr. Mae ei repertoire yn cwmpasu caneuon, alawon, a straeon yn Gymraeg a Saesneg, traddodiadol a chyfoes – repertoire sydd wedi tyfu allan o’i dirwedd bersonol a cherddorol ei hun.
Guto Dafis is a singer of songs and teller of tales. His repertoire encompasses songs, tunes and tales in Welsh and English, traditional and contemporary – a repertoire that has grown out of his own personal and musical landscape.
Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen.
Welsh Folk Dance team: we perform dances which vary from slow, courtly dances to the faster fair dances and also include clog dances.
Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru, ac yn cynnig gwasanaethau PR hefyd.
West Wales based fiddle player, tutor and workshop leader Holly Robinson has 30 years’ experience as a performing musician, and also offers PR services.
Mair Tomos Ifans
Cantores a telynores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol.
Folk singer and harpist who performs Welsh folk songs in a natural and traditional style.
Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas Gyfunol. Yn ei hanfod mae ei repertoire yn un rhyngwladol, er ei fod yn cael ei ysbrydoli’n arbennig gan draddodiad llafar a thirwedd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mewn adrodd storïau’n ddwyieithog.
Michael is a familiar performer in the UK storytelling festival and club scene. His repertoire is international in nature, though he draws particular inspiration from the Welsh oral heritage and landscape, and also has an interest in bi-lingual storytelling.
Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.
Nath is a guitarist, lutenist and Quaker who arranges Welsh folk songs, religious songs and tunes in other languages sometimes instrumentally and sometimes including voice.
Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau wedi’u gwneud â llaw, a chyrsiau gwneud offerynnau
Handmade guitars and mandolins, and instrument-making courses
PentreFfestNoz
Monthly workshops in Breton and French dance followed by Fest-noz/Bal with live music from guest bands, resident artists and the music workshop ensemble.
Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n adrodd storïau sy’n deillio o draddodiadau doethineb y byd – yn enwedig y rhai hynny sy’n gwneud i ni ail-feddwl a gwneud y byd yn lle brafiach i fod ynddo.
Steve is a storyteller and educator based in Cardiff. He tells stories of the wisdom traditions from all over the world – particularly those that make us think again and make the world a lighter place to be in.
Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn ei pherfformiadau.
A storyteller of the aural tradition who tells stories in Welsh and bilingually, including music and song in her performances.
Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River.
Whiskey River is a UK-based, swamp-rocking, Louisiana-style Zyde-cajun band performing Red-Hot Blues from the Bayous.