Performance

9Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful yet haunting melodies, sung exquisitely in Welsh.
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn cael eu canu yn grefftus yn Gymraeg.
Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw sy’n dod a’u cyfoeth o brofiad tuag at eu hangerdd cyffredin- cerddoriaeth draddodiadol Cymru.
Described by Songlines magazine as a “Welsh supergroup”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion – the traditional music of Wales.
Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996 ac yn cael adnabod fel un o fandiau traddodiadol mwyaf blaenllaw Cymru.
Since their formation in 1996 Allan Yn Y Fan has carved out a reputation as one of Wales’ foremost traditional bands.
Anne Lister
Yn canu caneuon, yn eu hysgrifennu, yn adrodd straeon.
Sings songs, writes them, tells stories.
Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg ‘Ar Log’ ei ffurfio yn 1976.
This highly professional and internationally known Welsh folk group was formed in 1976.
Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd.
Arfon Gwilym comes from a Meirionnydd family well-known for their love of music and singing.
Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ceilidhs a thwmpathau llwyddiannus.
Band Y Braichmelyn have over twenty years experience of running successful ceilidhs and twmpathau.
Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth a chaneuon o ar draws Prydain ac Ewrop.
Ben Robertson is a young Welsh fingerstyle guitarist and singer who plays folk instrumentals and songs from across the British Isles and Europe.
Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau’r bandiau Colorama a Plu.
Bendith is the mixture of the talents of the bands Colorama and Plu.
Bethan Nia
Mae Bethan wedi perfformio mewn llawer o wyliau gan gynnwys seremoni agoriadol Gŵyl Ryng-Geltaidd Lorient.
Bethan has performed at many festivals including the opening ceremony of Lorient Inter-Celtic Festival..
Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ynghyd a gitâr, mondola octave, laùd a psaltery gyda bwa.
Traditional and contemporary songs from Wales, England and beyond, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola, laùd and bowed psaltery.
Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert.
Bragod is a musical collaboration between Welsh instrumentalist Robert Evans and a Trinidadian singer Mary-Anne Roberts.
Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ac yn perfformio caneuon gwreiddiol.
Brenig are based in Aberystwyth and perform original songs.
Brigyn
Brigyn yw y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru.
Brigyn are brothers Ynyr and Eurig Roberts from Snowdonia, North Wales.
Burum
Mae Burum yn fand hollol unigryw yng Nghymru sydd yn chwarae alawon traddodiadol Cymraeg mewn arddull jazz.
Burum are a truly unique Welsh band that fuse both the Welsh folk tradition and jazz.
Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana.
Welsh Cajun! From Wales, a unique Welsh language blend of South Louisiana dance music.
Calan
Mae CALAN yn fand gwerin Gymreig sy’n cynnwys pum aelod.
CALAN are a multi award-winning Welsh folk band.
Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd.
Specialising in Welsh dance music, Calennig are equally at home playing for experts and novices alike.
Carl Gough
Mae Carl yn gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas
Carl is able to deliver in a range of situations. He holds a passion for tales that help people connect to the world around them and to each other.
Carreg Lafar
Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea.
Carreg Lafar formed in Cardiff in 1993 with Antwn, James, Rhian and Simon O’shea.
Cat’s Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd.
Cat’s Claw is fundamentally an all-acoustic band that gets your feet moving and the tunes are those that the band enjoys playing together, whether Welsh, Irish, Scottish, European or American.
Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.
Cath is a storyteller and ballad singer drawing inspiration from her Irish and English heritage and her Welsh homeland.
Catrin O’Neill
Magwyd Catrin O’Neill ger y môr yn Aberdyfi, De Eryri, wedi ei amgylchynu gan gyfoeth o gerddoriaeth a diwylliant traddodiadol Cymreig.
Catrin O’Neill grew up by the sea in Aberdyfi, Southern Snowdonia, surrounded by a wealth of traditional Welsh music and culture.
Chris Jones
Canwr Cymreig yw Chris Jones sy’n canu caneuon traddodiadol yn Gymraeg a Saesneg, o’r gwledydd Celtaidd, Lloegr a gweddill y byd.
Chris Jones is a contemporary Welsh folk balladeer who sings songs in Welsh and English, from the traditions of the British Isles and further afield.
Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), mewn nifer o leoliadau gwahanol ynghyd ag eraill neu fel perfformiwr unigol.
I tell stories old and new in English, Welsh (and occasionally in French), in many different settings, in collaboration with others or as a solo performer.
Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd.
Clocs Canton are a North West Morris dance group based in Cardiff, South Wales. We perform at a variety of events – fetes, festivals and in pubs both around Cardiff and further afield.
Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ym Mhenllyn yw Cowbois Rhos Botwnnog.
Cowbois Rhos Botwnnog are a three piece band of brothers from Rhos Botwnnog.
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru / Welsh Folk Dance Society
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth am hanesion dawnsiau, timau o gwmpas Cymru, digwyddiadau a gwyliau.
There’s masses of information on traditional Welsh dance on the website of the Welsh Folk Dance Society. The site includes information on dances, teams around Wales, events and festivals.
Cynefin
Syniad Owen Shiers, un o frodorion Dyffryn Clettwr yw’r Cynefin hwn. Mae’n brosiect mapio cerddorol sydd yn tynnu llinell o’r gorffennol i’r presennol – gan gychwyn ym mro ei febyd.
The brain-child of West Wales native Owen Shiers, this Cynefin is a musical mapping project which traces a line from the past to the present – starting in the Clettwr Valley where he was raised.
Daniel Morden
Mae Daniel wedi plesio cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i berfformiadau.
Daniel has delighted audiences all over the world with his performances.
Delyth & Angharad
Delyth & Angharad : Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Delyth & Angharad: Mother and daughter folk duo from Swansea.
Delyth Jenkins
Ganwyd Delyth yn dref Croesoswallt ar y ffin. Symudodd i dde Cymru i astudio Ffrangeg a Saesneg ac mae wedi bod yno ers hynny.
Born in the border town of Oswestry, Delyth moved to South Wales to study French and English and has been there ever since.
Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr. Mae ei sain yn cyfuno rhythmau jazz bachog, ynghyd ac alawon gwerin.
Merthyr-based singer-songwriter. Her sound combines jazz-infused rhythms with an ear for catchy, breezy folk melodies, all whilst breathing out tales of heartache and happiness with a warm, honey-dipped voice.
Dragon’s Breath
Mae Dragon’s Breath yn chwarae ar gyfer twmpathau, ceilidhs a dawnsiau sgubor.
The band play music for ceilidhs, twmpaths and barn dances.
Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ystod y cyfnod hynny wedi bod yn perfformio, cyfansoddi a threfnu.
Dylan has been a professional musician now for close on 30 years and in that time he has been active in many areas of music as a performer/ composer and arranger.
Eleri Darkins
Mae Eleri Darkins yn canu’r delyn mewn cyngherddau ac yn cynnig perfformio cerddoriaeth gefndirol mewn ciniawau a chynadleddau.
Eleri Darkins regularly performs in recitals and concerts and also provides background music for receptions and functions.
Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band yw caneuon hanesyddol ac alawon y Cymry ac maent yn datblygu’r traddodiadol.
Named after the Welsh word for element, Elfen is the seamless blending of three great musicians. With the ancient songs and tunes of the Cymry at their heart, Elfen are re imagining the traditional.
Elin y Delyn
Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad.
Add a beautiful, unforgettable atmosphere and a touch of class to your event.
Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon.
Eve lives in North Wales. She grew up on the Menai Strait in Caernarfon.
Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban byd, yn enwedig o’r Mabinogi a chwedlau sy’n sôn am ferched a menywod cadarn. Mae wedi dysgu’r Gymraeg i safon da, ac yn gweithio’n ddwyieithog.
Fiona is a storyteller telling traditional tales from around the world, especially from the Mabinogi and tales of strong girls and women. She is a Welsh learner to a good standard and works bilingually.
Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw fel rhan o gyfansoddiadau crefftus.
The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional songs from around the British Isles in English and Welsh.
Gentle Good
Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle Good.
The Gentle Good is the stage name of Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist Gareth Bonello.
Georgia Ruth
Cerddor o Aberystwyth yw Georgia Ruth. Gan ddefnyddio dylanwadau gwerin i greu sain sy’n gwbl unigryw.
Georgia Ruth is a musician from Aberystwyth. Using folk influences to create a truly unique sound.
Girl and a Harp
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro.
Chloe Matharu is a singer-songwriter and harpist from Pembrokeshire
Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn ganwr caneuon ac yn storïwr. Mae ei repertoire yn cwmpasu caneuon, alawon, a straeon yn Gymraeg a Saesneg, traddodiadol a chyfoes – repertoire sydd wedi tyfu allan o’i dirwedd bersonol a cherddorol ei hun.
Guto Dafis is a singer of songs and teller of tales. His repertoire encompasses songs, tunes and tales in Welsh and English, traditional and contemporary – a repertoire that has grown out of his own personal and musical landscape.
Gwenan Gibbard
Gwenan is a harpist and singer who performs Welsh traditional music, specialising in the unique art of ‘Cerdd Dant’, the ancient form of singing Welsh poetry to the accompaniment of the harp, and is one of the few people who performs this music accompanying herself.
Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym.
Gwilym hails from the small village of Bethel which lies at the foot of Snowdon in north-west Wales.
Brodor o bentref bach Bethel yn Arfon ar droed yr Wyddfa yng ngogledd Cymru yw Gwilym.
Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd wastad â’i golygon ar orwelion pell.
Henry Marten’s Ghost
Mae’r band poblogaidd Gwyddelig, Henry Marten’s Ghost, yn cynnwys Padraig Lawlor o Ogledd Iwerddon.
Popular Irish Band, Henry Marten’s Ghost featured Padraig Lawlor Northern Irish Singer/Songwriter.
Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru, ac yn cynnig gwasanaethau PR hefyd.
West Wales based fiddle player, tutor and workshop leader Holly Robinson has 30 years’ experience as a performing musician, and also offers PR services.
Jamie Smith’s Mabon
Jamie Smith Mabon yw un o fandiau Celtaidd mwyaf medrus a thalentog Prydain.
One of the most highly accomplished and critically acclaimed Celtic roots music bands based in Britain today.
Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru.
West Wales-based singer songwriter, harpist and fiddle player.
Juliette Bell Salter
ae Julliette Bell Salter yn cyfansoddi a perfformio gwerin gyfoes mewn digwyddiadau a gwyliau.
As a singer songwriter of contemporary folk I perform predominantly at events, festivals and other venues.
Kizzy Crawford
Siaradwr Cymraeg gyda threftadaeth Bajan, dechreuodd gyrfa unigol Kizzy Crawford ychydig o flynyddoedd yn ôl.
A Welsh speaker with Bajan heritage, Kizzy Crawford’s solo career began just a few years ago.
Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin.
Bilingual poet, comic genius, folk festival favourite, born-again Welshman.
Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn
Linda Griffiths hails from Montgomeryshire, an area steeped in the traditional music of Wales.
Lleuwen
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, ond hefyd yn y Ffrangeg a’r Llydaweg.
Singer, songwriter and guitarist Lleuwen Steffan works not only in English and Welsh, but in French and Breton too.
Lowri Evans
Mae caneuon Lowri wedi eu hysbrydoli gan ystod eang o gerddoriaeth yn cynnwys americana, gwerin, gwlad a blues.
Lowri’s songs take their musical colours from a broad palette that includes americana, folk, country and blues.
Maelog
Mae Maelog yn fand o Gaerdydd sy’n perfformio cerddoriaeth sy’n gymysgedd o gerddoriaeth o Galicia a Chymru.
Maelog is a Cardiff-based collaboration of Galician and Welsh artists.
Mair Tomos Ifans
Cantores a telynores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol.
Folk singer and harpist who performs Welsh folk songs in a natural and traditional style.
Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas Gyfunol. Yn ei hanfod mae ei repertoire yn un rhyngwladol, er ei fod yn cael ei ysbrydoli’n arbennig gan draddodiad llafar a thirwedd Cymru, ac mae ganddo ddiddordeb mewn adrodd storïau’n ddwyieithog.
Michael is a familiar performer in the UK storytelling festival and club scene. His repertoire is international in nature, though he draws particular inspiration from the Welsh oral heritage and landscape, and also has an interest in bi-lingual storytelling.
Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru yw Mouton.
Mouton are a dynamic five piece folk band from North Wales.
Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.
Nath is a guitarist, lutenist and Quaker who arranges Welsh folk songs, religious songs and tunes in other languages sometimes instrumentally and sometimes including voice.
Never Mind The Bocs
Rydym yn dod â flas newydd i alawon a ganeuon Cymraeg a cynyddu gwerthfawrogiad tuag at ar gyfer cerddoriaeth traddodiadol cyfoethog Cymru.
With our new interpretations of Welsh tunes and songs we are hoping to expand the appreciation of the rich vein of expression that is Welsh traditional music.
NoGood Boyo
Nid yw NoGood Boyo yn fand traddodiadol nodweddiadol. Gyda’u gefndiroedd yn gwerin, pop, roc ac EDM, mae nhw’n cymryd y gerddoriaeth a’r parti i ble bynnag ewn nhw.
NoGood Boyo are not your typical trad group. With their backgrounds in folk, pop, rock and EDM, they take their music and the party wherever they go.
Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia.
Ofelia is an indie-folk band from South Wales.
Olion Byw
Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, mandolin a llais.
Olion Byw are Lucy Rivers and Dan Lawrence and combine fiddle, guitar, mandolin and voice.
Pat Smith and Ned Clamp
An energetic mixture of Welsh and American songs and tunes, skilfully played on concertina, guitar, spoons and harmonicas.
Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru.
Patrobas are Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams and Gruffydd Davies, and all four are natives to the Llyn Peninsula, North Wales. The band was formed three years ago, and following the release of their first EP, Dwyn y Dailin 2015, the group have gone from strength to strength.
Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy’n byw yng Nghaernarfon.
Paul is a folk songwriter-performer and percussive guitarist living in Caernarfon.
Plu
Brawd a dwy chwaer – Elan, Marged a Gwilym Rhys o ardal Caernarfon yng Ngogledd Cymru yw’r grwp Plu.
Plu is formed of sibling trio – Elan, Marged and Gwilym Rhys from the Caernarfon area.
Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band based in Cardiff.
Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ac aml-offerynwr Kate Ronconi ar ffidil yn y 90au hwyr.
Rag Foundation was founded by songwriting team Neil Woollard, voice, and multi-instrumentalist Kate Ronconi on fiddle, in the late 90s.
Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau: ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘
Richard Berry Tells Tales: ‘Stories of Wales and the World‘
Robin Huw Bowen
Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi cyflwyno’r Delyn Deires Gymreig a’i cherddoriaeth i filoedd led-led y byd.
Since 1983, Robin Huw Bowen has introduced the Welsh Triple Harp and its music to thousands all over the world.
Rusty Shackle
Mae Rusty Shackle wedi bod yn perfformio eu cerddoriaeth egnïol ar lwyfannau o gwmpas y byd ers 2010.
Welsh indie-roots band Rusty Shackle have been tearing up stages around the world since 2010.
SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u lleoli yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg.
SeaFall are a jazz-tinged folk group trio based around Cardiff and the Vale of Glamorgan.
Sian James
Mae Siân James yn delynores a chantorion ac yn un o gerddorion amlycaf cerddoriaeth gwerin Cymru.
Sian James is a harpist and singer and is an influential musician on the Welsh folk scene.
Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n adrodd storïau sy’n deillio o draddodiadau doethineb y byd – yn enwedig y rhai hynny sy’n gwneud i ni ail-feddwl a gwneud y byd yn lle brafiach i fod ynddo.
Steve is a storyteller and educator based in Cardiff. He tells stories of the wisdom traditions from all over the world – particularly those that make us think again and make the world a lighter place to be in.
Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ddwyieithiog, ac yn cynnwys cerddoriaeth a chân yn ei pherfformiadau.
A storyteller of the aural tradition who tells stories in Welsh and bilingually, including music and song in her performances.
Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig atmosfferig.
Tegid Rhys creates beautiful music that weaves traditional acoustic, alternative and psychedelic folk with chilled out electronica.
The Widders Welsh Border Morris
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd.

Border Morris With Attitude! Chepstow to Newport area
Three Legg’d Mare
Three Legg’d Mare are an Aberystwyth band who were brought together by a common interest in the traditional songs and tunes of Wales, England and far beyond, and the social history and folklore that lies behind them.
Twmpathology Ceilidh Band
Mae Twmpathology yn fand dawns twmpath pedwar-darn sy’n chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt.
Twmpathology are a four-piece ceilidh/barn dance band playing lively traditional style tunes from the British Isles and beyond.
Tŷhai – Indo Celtic Trio
Ffurfiwyd triawd Tŷhai yn Hydref 2014.
The trio Tŷhai was formed in the autumn of 2014.
VRï
Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig.
VRï formed in the summer of 2016 to explore the possibilities of a ‘chamber-folk’ style of playing welsh music.
Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River.
Whiskey River is a UK-based, swamp-rocking, Louisiana-style Zyde-cajun band performing Red-Hot Blues from the Bayous.
The Meadows
Band gwerin aml-offerynnwr o Sir Gaerfyrddin yw’r Meadows.
The Meadows are a Carmarthenshire-based multi-instrumentalist folk band.