11 – 13 Medi • Canolfan Conway, Llanfairpwll, Ynys Môn

Alawon, canu gwerin, dawns y glocsen a llawer mwy

‘Ysgol werin’ Cymru i bobl o bob oedran – ffordd fendigedig i dreulio penwythnos yn yr hydref mewn lleoliad hyfryd, yn llawn dop gyda cherddoriaeth, canu a dawnsio. Dros y penwythnos bydd bron 30 awr o hyfforddiant a gweithgareddau, gan gynnwys grwpiau offerynnol cymysg, canu, dawns werin a dawns y glocsen, gweithdai blasu, dosbarthiadau meistr, cyngherddau, perfformiadau a sesiynau. Mae’n awyrgylch wych i ddysgu cyfoeth o ganeuon ac alawon newydd, i wella’ch techneg, i arbrofi gydag offerynnau anghyfarwydd (ac anarferol), i brofi gwahanol fathau o ganeuon a dawnsiau ac i gwrdd â ffrindiau newydd ar yr un pryd. Bydd cyngerdd tiwtoriaid, twmpath dawns, sesiynau (yn cynnwys alawon a chaneuon) a chyfle i berfformio yn y Noson Lawen. Bydd y digwyddiadau gyda’r nos a gweithdai’r prynawn yn agored i’r cyhoedd.

Yn 2015 bydd y tiwtoriaid yn cynnwys ffidlwr penigamp Oli Wilson-Dickson (Jamie Smith’s Mabon, Alaw), Sioned Webb sy’n dod â’i phrofiad enfawr i’r offernnwyr eleni, Dan Lawrence (Olion Byw) ac fe fydd yr aml-offerynnwr Neil Browning yn annog bethau mawr o’r grwp Sylfaenol. Bydd Arfon Gwilym yn arwain rhaglen newydd a chyffrous i’r cantorion, sy’n canolbwyntio ar harmonïau a baledi. Bydd Huw Williams yn dysgu ddawns y glocsen i’r ddawnswyr lefel canolradd i uwch, gyda Sammie Bond yn arwain grwp sylfaen, ar gyfer dechreuwyr pur, neu’r rhai sydd am loywi eu dawnsio – dawnswyr y glocsen sydd yn llai hyderus ac am loywi eu technegau stepio.

Yn y bore mae gwersi offerynnol cymysg, o safon Uwch i Sylfaenol, a hefyd grwpiau ar gyfer canu gwerin a dawns y glocsen.  Yn y prynhawn mae gweithdai i brofi offerynnau a dawnsio, dosbarthiadau meistr, gweithdai ffidil, melodeon a mwy, gweithdai canu a dawnsio a llawer o amser i ganu a chwarae’n anffurfiol. Mae’r nosweithiau’n llawn dop o gerddoriaeth a dawns hefyd – cyngerdd y tiwtoriaid, twmpath, a sesiynau bob nos. Bydd Gary Northeast yn arwain sesiynnau i’r llai profiadol mewn ystafell arbennig iddynt hwy, ac wrth gwrs bydd alawon a chaneuon gyda’r nos wrth y tân yn y Tipi.

Mae croeso cynnes iawn i chi, p’un ai ‘rydych yn siarad Cymraeg neu beidio. Bydd ein cyfieithydd preswyl, Martin, wrth law i gynnig help i ddysgwyr a’r di-Gymraeg er mwyn iddynt gael mynediad at bopeth.

Mae ystafelloedd teulu ar gael gyda disgownt i bobl ifanc mewn addysg llawn amser, a thrwy gydol y digwyddiad cynigir gweithgareddau dan oruchwyliaeth i’r cyfranogwyr ifanc o oedran ysgol gynradd.

Bydd yr Arbrawf Mawr yn dechrau ar nos Wener gyda chyngerdd ac yn dod i ben ar brynhawn Sul.

Cwrs y bore: chwarae, canu neu ddawnsio

Bydd dosbarthiadau’r bore yn cynnwys cwrs pedair gwers, dwy ar fore Sadwrn a dwy ar fore Sul.

Mae pedair ddosbarth ensembl i offerynnau (dri lefel o gallu)

Bydd gan y cantorion eu llinyn canu gwerin eu hunain yng nghwmni cynheiliad y traddodiad, Arfon Gwilym. Bydd y sesiynau hyn yn Gymraeg, a bydd cyfieithu ar y pryd ar gael. (Cynhelir sesiynau canu anffurfiol a gweithdai yn y prynhawn a gyda’r nos ar gyfer y rhai sydd am ddysgu neu ymarfer ambell gân Gymreig).

I ddawnswyr mae cwrs ddawns y glocsen gyda Huw Williams (canolradd i uwch) neu Sammie Bond (dechreuwyr pur neu ddawnswyr llai hyderus).

Cyfyngir ar y niferoedd ymhob grwp er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant gorau. Pan fyddwch chi’n archebu, rhaid dewis un cwrs y bore yn unig, os gwelwch chi’n dda, er y byddwch yn gallu newid grwp wedi’r wers gyntaf os nad ydych chi’n gwbl hapus gyda’ch dewis gwreiddiol.

I blant o oedran ysgol gynradd, bydd gweithgareddau yn cynnwys canu, dawnsio, chwarae offerynau a mwy, dan ofal diwtor brofiadol Jenn Williams.

I gwrdd a’r tiwtoriaid ac i weld ragor o wybodaeth ar ddosbarthiadau’r bore, cliciwch yma

Gweithdai’r prynhawn

Mae’r gweithdai hyn yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd eisoes wedi bwcio lle ar yr Arbrawf Mawr, ond os nad ‘dych chi’n rhan ohono, peidiwch a cholli cyfle euraidd!
Mae croeso i chi ymuno â ni rhwng 2.00 a 4.15.

Bydd raglen y brynhawn yn cynnwys

• Cyfeilio sbeislyd!
• Ffliwt a chibanogl gyda Jordan Williams
• Canu mewn harmoni – Plygain, Cerdd Dant a mwy
• Yn arbennig i’r ffidlwyr – defnyddio’r bwa ac addurniad, gydag Oli Wilson-Dickson
• Cyfeiliant cordaidd (ar gyfer unrhyw offeryn sy’n gallu cynhyrchu cordiau!) gyda Neil Browning
• Rhannu caneuon gwerin – beth sydd ei angen arnom ni? (trafodaeth)
• Dawns y Glocsen i bawb, gyda Huw Williams a Sammie Bond
• Straeon o’r Mabinogi
• Dawnsio Gwerin i bawb
• Taith storia i siambr gladdu Neolithig Bryn Celli Ddu
• Cadi Ha gyda Bryn Davies
• Rho gynnig ar chwedleua gyda Fiona Collins
• Gweithdy telyn gyda Huw Roberts
• Dod o hyd i’r harmonïau – rhoi bywyd i’ch alawon – gyda Matt Rowlands
• Dysgwch ambell gân Gymreig

Nosweithiau

Nos Wener 11 Medi

Cyngerdd

gyda
• Oli Wilson-Dickson (Jamie Smith’s Mabon, Alaw)
• Arfon Gwilym a Sioned Webb
• Neil Browning (Never Mind The Bocs, Cajuns Denbo)
• Dan Lawrence (Olion Byw, Sibrydion)
• Jenn Williams
Cyfuniad gwych o ddawn Cymreig gyda’i gilydd ar lwyfan i gychwyn Big Experiment Arbrawf Mawr eleni. Ymunwch â ni am gyngerdd gan diwtoriaid eleni, wedi’i ddilyn gan sesiwn hwyr – dewch â’ch offerynnau a’ch lleisiau. Bar cwrw go-iawn.

Cyngerdd 8.00 – 10.00, wedyn sesiwn tan hwyr
Yn rhad ac am ddim i aelodau’r cwrs
Agored i’r cyhoedd: pris llawn £10, gostyngiadau £5

Nos Sadwrn 12 Medi

Twmpath

Llithrwch i’r llawr i gyfeiliant cerddoriaeth Band Mawr BEAM o dan arweiniad Pentennyn yn nhwmpath dawns yr Arbrawf Mawr eleni. Gyda galwyr a cherddorion gwadd, bydd hon yn dwmpath ddwyieithog i’w chofio. Ar ôl y twmpath bydd sesiwn tan yr oriau mân. Bar cwrw go iawn.

Twmpath 8.00 – 10.00, wedyn sesiwn tan hwyr
Yn rhad ac am ddim i aelodau’r cwrs
Agored i’r cyhoedd: pris llawn £10, gostyngiadau £5

Lleoliad a phrisiau

Unwaith eto eleni, rydyn ni’n anelu at gadw’r prisiau yn isel. Canolfan Conway yw’r lleoliad eleni, yn nhiroedd Plas Newydd, plasty braf ger y Fenai yn Sir Fôn sy’ yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Mae ystafelloedd sengl neu (ychydig o) ystafelloedd dau wely ar gael am £170 y person, neu os am fargen mae ystafelloedd cysgu (gyda 9 neu 10 gwely sengl) ar gael am £95. Os ‘rydych yn derbyn addysg llawn amser, dim ond £50 yw’r gost i rannu ystafell. Mae’r ystafelloedd gwely yn y ganolfan o safon eithaf elfennol; os hoffech dipyn fwy o foethusrwydd mae ‘na ddigonedd o lefydd gwely a brecwast a gwestai gerllaw.  Os ‘rydych yn byw yn lleol neu yn dod mewn carafán neu gerbyd gwersylla, cewch lle di-breswyl am £80. Mae croeso i garafanau a cherbydau gwersylla yn y maes carafanau cyfagos, sydd ond pum munud yn y car o’r ganolfan – am fanylion, cysylltwch â ni. Mae pob pris yn cynnwys y dosbarthiadau, llety a phob pryd o fwyd. Mae’r bwyd yn syml, ond mae digon ohono.

“Mae’r ymgylch yn ardderchog”

“Gwych i gwrdd a phobl newydd sydd efo diddordeb ac ymrwymiad i gerddoriaeth Cymraeg o bob oed”

“Athrawon gwych, ond anffurfiol”