Gweinyddydd Datblygu a Phresenoldeb ar y We: swydd rhan-amser

Mae trac yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig, trefnus a dibynadwy i helpu Rheolydd y Cwmni a’r Cyfarwyddydd gyda gwaith datblygu a phresenoldeb trac ar y we.

Teitl y Swydd:  Gweinyddydd Datblygu a Phresenoldeb ar y We

Graddfa Gyflog: Cyflog cychwynnol (gros) £19000 pro rata (£11400 y flwyddyn /£950 y mis)

Oriau Gwaith:  3 diwrnod yr wythnos, 22.5 awr. Efallai cynigir oriau /diwrnodau ychwanegol oherwydd gwaith prosiect. Disgwylir agwedd hyblyg at weithio a bydd angen, yn anaml iawn, gweithio gyda’r nos neu dros y penwythnos. Mewn achos o’r fath, rhoddir amser i ffwrdd o’r gwaith in lieu.

Cytundeb:  Bydd y cytundeb yn parhau, yn y lle cyntaf, tan Fawrth 31, 2020, gyda chyfnod prawf o dri mis.

Pensiwn:  Pensiwn statudol drwy ddarpariaeth NEST. Ar hyn o bryd mae’r cyflogwr yn
gwneud cyfraniad statudol o 5% o’r cyflog gros, ac mae’r cyflogai yn
cyfrannu isafswm o 3%.

Gwyliau Blynyddol:  25 diwrnod pro rata (15 diwrnod) ynghyd â Gwyliau Cyhoeddus

Atebol i:  Rheolydd y Cwmni

 

Cefndir

trac, a sefydlwyd yn 1997, yw’r asiantaeth ddatblygu strategol ar gyfer celfyddydau perfformio traddodiadol Cymru.
Mae’n hybu diddordeb, magu talent a chyflwyno’r gorau o gerddorion gwerin Cymru drwy’r byd. ‘Rydym yn cynnal cyrsiau un-dydd, a chyrsiau preswyl i helpu’r rhai brwdfrydig a phroffesiynol i hogi eu sgiliau ac i ddatblygu talent ar draws ein celfyddydau traddodiadol. Fe’n gwelir ni’n gweithio mewn ysgolion, cymunedau, ar feysydd gwyliau ac mewn arddangosfeydd rhyngwladol i sicrhau bod y celfyddydau traddodiadol yn Nghymru yn parhau i gyfoethogi bywydau, beth bynnag eich hoedran, cefndir, hil neu iaith.
Dyma ychydig mwy am ein gwaith:
• Trwy ein gwaith cymunedol mae trac yn annog rhai i gymryd rhan yn nhraddodiadau cerdd, cân a dawns Cymru – ar draws y wlad, yn y ddwy iaith, gan bobl o bob oedran a gallu
• Trwy ein gwaith gydag artistiaid proffesiynol ac uchelgeisiol mae trac yn ymdrechu i ddatblygu proffesionoldeb o fewn ein sîn werin ddatblygol
• Ar lefel leol, cenedlaethol a rhyng-genedlaethol mae trac yn ymgyrchu ac yn eirioli ar ran y gymuned celfyddydau traddodiadol.

Ar hyn o bryd mae gan trac ddau aelod o staff llawn-amser, sef Cyfarwyddwr a Rheolwr y Cwmni, ac amrywiaeth o weithwyr llawrydd sy’n gweithio ar brosiectau.
Nid oes gan trac swyddfa ganolog; mae ein staff yn gweithio o gartref, gan gysylltu’n reolaidd drwy gyfrwng Skype a chyfarfodydd wyneb yn wyneb. Bydd y swydd yn gofyn am drefnu swyddfa yn y tŷ, a bydd angen treulio diwrnodau cyson yn swyddfa Rheolwr y Cwmni yn Y Bari (yn enwedig ar y cychwyn), felly bydd angen bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn byw o fewn pellter teithio hwylus i’r Bari. Telir lwfans teithio i deithio i weithle sy’n wahanol i leoliad arferol yr aelod staff.

Fel mudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, amaturiaid a pherfformwyr proffesiynol, mae ein gwaith yn gofyn am y parodrwydd a’r gallu i weithio mewn modd hyblyg, gan gynnwys gweithio, o bryd i’w gilydd, gyda’r nos a dros y penwythnos er mwyn cefnogi cenhadaeth trac. Ni thelir tâl goramser, ond yn hytrach, rhoddir amser i ffwrdd o’r gwaith in lieu.

Mae trac yn gyflogwr Cyfle Cyfartal, ac yn gweithio’n ddwyieithog ar draws Cymru. Mae’n glynu at bolisïau ynghylch yr Iaith Gymraeg, Diwylliant Cymru, Prifatrwydd, a Chydraddoldeb ym mhob un o’i brosiectau. Gallwch ddarllen y polisïau hyn yma https://trac.cymru/polisiau/

 

Disgrifiad Swydd

Bydd y rôl yn un ddelfrydol ar gyfer person sy’ wedi graddio’n ddiweddar neu rywun sydd am ddechrau gyrfa ym maes rheoli’r celfyddydau, gan fod e’n gyfle perffaith i ddysgu sut y mae sefydliad celf yn gweithio o’r tu mewn. Yn ogystal â gwaith gweinyddol a chyhoeddusrwydd, byd llawer o’r gwaith yn ymwneud â chefnogi datblygu prosiectau.

Bydd cyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r, canlynol:
• Mewn cydweithrediad â Rheolwr y Cwmni, datblygu rhestr gyhoeddusrwydd i hyrwyddo gwaith a phrosiectau trac, a gan ddilyn y restr hon, postio’n gyson at Facebook a Twitter.
• Cynnal a chadw a datblygu gwefannau trac; diweddaru’r safleoedd Cyfeiriadur a Chalendr, ysgrifennu newyddion dwyeithog gan ddilyn y restr gyhoeddusrwydd a gytunwyd arni, cyrchu, golygu a lanlwytho graffigau. Tracio’r defnydd o’r safle gan ddefnyddio Google Analytics ac argymell gwelliannau.
• Cynorthwyo Rheolwr y Cwmni i anfon yr ebostydd Mailchimp misol at restr bostio trac, yn ogystal ag ymgyrchoedd postio ychwanegol yn ôl y gofyn.
• Datblygu’r defnydd o’r adnoddau cyfryngol nad yw trac wedi’u defnyddio hyd yn hyn (ffotograffau, fideos) a chreu fideos cyhoeddusrwydd byr o weithgareddau trac.
• Mewn cydweithrediad â’r Cyfarwyddwr a Rheolwr y Cwmni, ymchwilio a datblygu ceisiadau prosiect a gwaith codi arian arall.
• Cynorthwyo staff trac a gweithwyr llawrydd i gyflwyno prosiectau, a darparu cymorth gweinyddol yn ôl y gofyn.
• Trefnu cyfarfodydd chwarterol y bwrdd, a threfnu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: cymryd y cofnodion a’u dosbarthu.
• Ateb ymholiadau oddiwrth y cyhoedd a’r sector ynghylch cefyddydau traddodiadol gwerin Cymru, a chynrychioli trac mewn digwyddiadau.

 

Manyleb y Person

Addysg ac Hyfforddiant
Hanfodol
• Gradd berthnasol neu gymhwyster / profiad cyfwerth
Dymunol
• Y gallu i ddarllen cerddoriaeth
• Parodwrydd i ymgymryd ag hyfforddiant lle bo hynny’n briodol

Gwybodaeth am
Hanfodol
• Traddodiadau cerdd a dawns Cymru – gweithredol ac hanesyddol
• Apiau rhwydweithio cymdeithasol
• Gwefannau WordPress
• Pecynnau Microsoft Office yn enwedig Word ac Excel
• Dadansoddeg data
Dymunol
• Pecynnau ebost e.e. Mailchimp
• Systemau bwcio arlein e.e. Bookitbee
• Meddalwedd graffeg e.e. Photoshop

Profiad
Hanfodol
• Profiad o farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol
• Profiad o weithio gydag ieuenctid
• Profiad o brosiectau a gynhaliwyd mewn lleoliadau addysgol a/ neu gymunedol
Dymunol
• Gweithio mewn sector a ariennir yn gyhoeddus

Sgiliau a Gallu
Hanfodol
• Y gallu i gyfathrebu i safon uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig, ar lafar ac yn weledol
• Y gallu i weithio fel aelod o dîm bach, gan gymryd y rôl flaen yn ôl y gofyn
• Yn hunan-ysgogol gyda’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun
• Y gallu i reoli amser yn effeithiol
• Y gallu i yrru, a mynediad at gar
Dymunol
• Sgiliau ffotograffiaeth a fideograffeg

Nodweddion Personol
Hanfodol
• Ymlyniad at rymuso unigolion a chymunedau drwy gyfrwng cerddoriaeth a dawns draddodiadol Gymreig
• Agwedd hyblyg tuag at waith
• Meddyliwr creadigol a chraff
• Rhoi sylw manwl i fanylion
Dymunol
• Tact a doethineb
• Yn allblyg ac yn gartrefol ymhob haen o gymdeithas Gymreig
• Ymateb yn effeithiol i’r annisgwyl

Arall
Y gallu i weithio gyda’r nos ac ar y penwythnos yn unol â rhaglen waith trac

 

Sut i geisio am y swydd, a’r amserlen

Cais am swydd: CV a llythyr yn nodi eich profiad perthnasol, gyda fanylion cyswllt dau ganolwr.
Byddwn yn defnyddio’ch llythyr i asesu’ch cais. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnig esiampl bridol wrth ymateb i bob pwynt hanfodol a dymunol ar y fanyleb person.
Dim ond ceisiadau a dderbynnir drwy ebost bydd yn cael eu hystyried.
Dyddiad cau am geisiadau: dydd Llun 10 Rhagfyr am 5yh

Cyfweliadau: dydd Llun 17 Rhagfyr

Dyddiad dechrau’r swydd: dydd Mercher 3 Ionawr 2019

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org