Ein Gweledigaeth a’n Cenhadaeth

Dyfodol y traddodiad a thraddodiad y dyfodol

Rydym yn hybu diddordeb, magu talent a chyflwyno’r gorau o gerddorion gwerin Cymru drwy’r byd. Rydym yn cynnal cyrsiau un-dydd, a chyrsiau preswyl i helpu’r rhai brwdfrydig a phroffesiynnol i hogi eu sgiliau ac i ddatblygu talent ar draws ein celfyddydau traddodiadol. Fe’n gwelir ni’n gweithio mewn ysgolion, cymunedau, ar feysydd gwyliau ac mewn arddangosfeydd rhygwladol i sicrhau fod y celfyddydau traddodiadol yn Nghymru yn parhau i gyfoethogi bywyd, beth bynnag eich hoedran, cefndir, hil neu iaith. Dyma ychydig mwy am ein gwaith:

  • Trwy ein gwaith cymunedol mae trac yn annog rhai i gymryd rhan mewn cerddoriaeth, cân a dawns draddodiadol Gymreig – ar draws y wlad, yn y ddwy iaith gan bobl o bob oedran a gallu
  • Trwy ein gwaith gydag artisiaid proffesiynnol ac uchelgeisiol mae trac yn ymdrechu i ddatblygu proffesionoldeb o fewn ein sîn werin
  •  Ar lefel leol, cenedlaethol a rhyng-genedlaethol mae trac yn ymgyrchu ac yn cynrychioli cymuned y celfyddydau traddodiadol, ac yn cenhadu drosti

 

Mae trac yn datblygu’r sîn cerddoriaeth a dawns werin yng Nghymru mewn ffordd strategol. Mae’n gweithio i gynnal a datblygu traddodiadau byw egnïol ein gwlad ac yn sicrhau eu bod yn cael eu rhannu a’u mwynhau gan gynulleidfaoedd. Mae’n cefnogi cerddorion amatur a phroffesiynol waeth beth yw eu hoedran, iaith neu hil, a hynny ar draws ffiniau, ac yn dathlu’r cynrychiolaeth orau bosibl o’n diwylliant cerddoriaeth werin, a’i hyrwyddo yng Nghymru ac ar draws y byd.

Sefydlwyd trac ar sail y gred gyffredin ym mhwysigrwydd a gwerth diwylliant traddodiadol Cymru, ymwybyddiaeth o’i berthnasedd parhaol i’r presennol, ac angerdd dros rannu’r hyn sydd gan draddodiadau cerdd i gynnig.

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae trac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, ac mae’r wefan hon yn rhestru perfformwyr, digwyddiadau a chysylltiadau.

Mae trac yn Elusen Gofrestredig, Rhif 1085422

Gweledigaeth trac

Mae trac yn credu bod celfyddydau traddodiadol Cymru yn un o gonglfeini hunaniaeth ein gwlad. Mae ein cerddoriaeth, ein caneuon, ein cerdd dant, dawns a chwedleua yn cynrychioli ac yn mynegi ein hanes, ein ieithoedd, ein diwylliant a’n ffordd o fyw nodweddiadol. Mae’r ffurfiau creadigol hyn yn rhan annatod o’n diwylliant, ac mae’r gwerthoedd a’r emosiynau y maent yn eu mynegi yn ein clymu ni at ein gilydd. Mae trac yn angerddol ynghylch adnewyddu ac adfywio’r ffurfiau hyn ar fynegiant, er mwyn ysbrydoli ein cenedlaethau iau, a pharchu crefft cynheiliaid ein traddodiad.

Mae trac yn gweithio ar ran y bobl hynny sy’n ymwneud â cherddoriaeth werin fel perfformwyr a chynulleidfaoedd, ac i ddatblygu cerddorion a chynulleidfaoedd gwerin y dyfodol.

Cenhedaeth trac

I ddatblygu sîn cerddoriaeth a dawns werin Cymru mewn ffordd strategol i fod yn draddodiad byw ac egnïol sy’n cael ei rannu a’r fwynhau gan gynulleidfaoedd a cherddorion amatur a phroffesiynol ar draws ffiniau a grwpiau oedran, ac i ddathlu ac hyrwyddo ein diwylliant cerddoriaeth werin yng Nghymru ac ar draws y byd.

dyddiadur trac
cyfeiriadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org