Mae’r Rhwydwaith Gwerin Ewropeaidd wedi bod yn syniad cadarn ar hyd yr amser – ac er bod oedi wedi bod ar hyd y ffordd yn cyrraedd y cam nesaf yn ei ddatblygiad, ‘rydym yn falch iawn i ddatgan ei fod wedi cyrraedd o’r diwedd!

Wedi trafodaethau diweddar yn ystod y Gwanwyn, aeth grŵp bychan o bump** o’r ymgyrchwyr gwreiddiol ati i gofrestru’r rhwydwaith yng Ngwlad Belg fel cymdeithas gyfreithiol, di-elw, agor cyfrif banc a chodi a chyfrannu digon o arian i sicrhau bod modd lansio’r ‘EFN’ (RhGE) yn iawn.

Mae’r cynlluniau ar gyfer 2019 yn cynnwys: lansio gwefan sylfaenol – eisoes yma yn www.europeanfolknetwork.com –  cynrychioli’r EFN mewn confensiynau masnach pwysig, ebostio diweddariadau ar ffurf cylchlythyr, cynnal cyfarfod a chynhadledd gyntaf yr EFN – sydd wedi’u cadarnhau i’w cynnal ar Dachwedd 28 a 29 ym Mrwsel – a recriwtio aelodaeth ledled Ewrop.

Mae nodau ac amcanion yr EFN yn aros yn ddigyfnewid, fel y’u diffiniwyd yn y lle cyntaf yn 2015/16 – gallwch eu darllen yma ar y wefan www.europeanfolknetwork.com/aims

Mae aelodaeth yn aros yn ddigyfnewid, fel y cytunwyd yn wreiddiol – mwy o wybodaeth yn www.europeanfolknetwork.com/membership  – sef trefniant democrataidd un-aelod un-bleidlas.  Mae’r ffi aelodaeth wedi’i bennu ar lefel fforddiadwy:  yn syml, €25 i unigolion a €100 i fudiadau. Ar gyfer y cyfnod cyntaf o fywyd swyddogol EFN, bydd y tâl aelodaeth a dalwyd unrhyw bryd ers cofrestru’r gymdeithas yn swyddogol (Chwefror 2019) yn ddilys hyd at Ragfyr 31 2020.

Hefyd, yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn, gwahoddir aelodau sydd am helpu’r EFN i hel cyfalaf gweithio, i’w ddefnyddio at ei waith yn y dyfodol, i ymuno a thalu’r ffi aelodaeth ac, os yn bosib, cyfrannu swm mwy, un-tro, fel ffi aelodaeth cychwynnol  (beth bynnag sydd yn fforddiadwy) a chael eu cyfeirio at yn yr holl ohebiaeth fel Aelodau Syfaenol o’r EFN. Mae’r holl wybodaeth yma yn www.europeanfolknetwork.com/join

I sefydlu’r gymdeithas yn swyddogol roedd angen bod pedwar o’r grŵp** yn cofrestru fel aelodau o’r Bwrdd gwirfoddol cychwynnol – dyma’u henwau: Cadeirydd – David Francis (Traditional Music Forum); Trysorydd – Melanie Scheys (Poppunt/Kunstenpunt); Is-Gadeirydd – Katy Spicer (EFDSS); ac Ysgrifennydd – Danny KilBride (trac Cymru). Yr Aelod Sefydlu arall a lofnododd y ddogfen gofrestru yw Nod Knowles, a fydd yn gwneud peth o’r gwaith gweinyddu cychwynnol ar ran y rhwydwaith.

Ar ôl y cyfnod cychwyn cyntaf hwn bydd yr aelodau o Fwrdd EFN yn cael eu hethol yn flynyddol gan yr aelodaeth a fydd â’r hawl i bleidleisio mewn cyfarfod cyffredinol blynyddol.

Estynnwn wahoddiad ichi i gefnogi’r rhwydwaith, i ymaelodi fel aelod neu fel Aelod Sefydlu – ac annog eich cysylltiadau i ymuno hefyd. Mae ffurflen aelodaeth ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan yn www.europeanfolknetwork.com/join

Wrth ein bod ni’n symud ymlaen eleni byddwn yn ceisio rhoi cymaint o wybodaeth â phosib i chi.  Ac anfonwch negeseuon a sylwadau at info@europeanfolknetwork.com os gwelwch yn dda – neu drwy’r dudalen we: www.europeanfolknetwork.com/contact – bydd y cyfan yn cael ei drosglwyddo i aelodau’r Bwrdd cychwynnol fel eu bod yn gallu rhoi ystyriaeth lawn i’ch syniadau wrth i’r gwaith cynllunio barhau.

(Er gwybodaeth, mae’r grŵp** sydd wedi sefydlu’r gymdeithas wedi’u hymrwymo fel Aelodau Sefydlu, ac rhyngddynt wedi cyfrannu cyfanswm o dros €4000, yn ogystal â gweithredu fel aelodau cychwynnol o’r Bwrdd er mwyn codi arian ychwanegol o gyllidwyr diwylliannol eraill).