Cyflwyniad i bolisïau trac

Sefydlwyd trac oherwydd pryderon bod diwylliant gwerin traddodiadol Cymru yn cael ei golli, a gallwch ddod o hyd i ddatganiad cenhadaeth trac yn yr adran sy’n dwyn y teitl Polisi Diwylliannol.

Fel y nodir yn ein Polisi Iaith Gymraeg, mae pob agwedd o’n gwaith yn rhoi sylw cyfartal i’r iaith Gymraeg ac i’r iaith Saesneg.

Nod ein Polisi Cydraddoldeb yw sicrhau ein bod yn trin pawb yn gyfartal, ac fel uniogolyn. Mae manylion pellach a allai fod yn berthnasol i grwpiau penodol wedi eu nodi ym mholisïau eraill; mae’r polisïau hyn yn sôn am Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed a Gwirfoddolwyr.

Hefyd wedi’u cynnwys mae polisïau sy’n cyfeirio at gadw gwybodaeth sensitif mewn ffordd ddiogel, a’n heffaith Amgylcheddol.

Mae’r rhan olaf yn dwyn y teitl Mynegi Pryderon.

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org