Mapio’r Sector Traddodiadol yn Ewrop – ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc- Pwy sy’n gwneud beth yn y celfyddydau traddodiadol yn Ewrop – a ble? Rydyn ni eisiau gwybod! Allwch chi helpu?

Er bod gan bawb a phob sefydliad eu cysylltiadau personol a phroffesiynol eu hunain, ar hyn o bryd does dim un ffynhonnell o wybodaeth ganolog ar gyfer yr holl sector gwerin / traddodiadol ledled Ewrop.
Mae Rhwydwaith Gwerin Ewrop (EFN) yn gofyn am eich help i gasglu gwybodaeth mapio sylfaenol ar y prif sefydliadau sy’n ymwneud â’r celfyddydau traddodiadol ledled Ewrop – yn y ffyrdd hyn:

1. Trwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn: https://www.surveymonkey.co.uk/r/MappingTraditionalArtsInEurope

2. Trwy ddanfon y ddolen ymlaen at unrhyw gysylltiadau fydde â diddordeb yn y gwaith hwn, a’u hannog i gymryd rhan yn yr arolwg. Mae’r arolwg hefyd ar gael ar wefan EFN: https://www.europeanfolknetwork.com/mapping

3. Trwy roi’r gwybodaeth am yr arolwg ar eich gwefan, yn eich cylchlythr, mas trwy eich rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, a thrwy unrhyw gyfrwng print a darlledu.

4. Trwy hysbysu EFN am unrhyw sefydliadau eraill y credwch y dylai EFN gysylltu â nhw. E-bostiwch unrhyw awgrymiadau a manylion cyswllt i info@europeanfolknetwork.com.

Gwybodaeth Pwysig! Darllenwch fwy am yr arolwg ymchwil hwn

Mae Rhwydwaith Gwerin Ewrop (EFN) yn sefydliad ifanc ond un sy’n tyfu’n gyflym fel yr unig rwydwaith pan-Ewropeaidd ar gyfer y sector gwerin / traddodiadol. Gofynnwn i holl aelodau EFN a chymaint o bobl eraill â phosib i gymryd ychydig funudau i’n helpu i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd ledled Ewrop, ac er mwyn adeiladu y gwybodaeth am, a phroffil, y sector.

Yng nghynhadledd EFN ym mis Tachwedd 2019, cytunodd holl aelodau EFN y dylai mapio’r sector – sydd, heb os, yn brysur a llewyrchus, ond yn wahanol ym mhob gwlad Ewropeaidd – fod yn brif flaenoriaeth. Y cam cyntaf tuag at cynlluniau hir-dymor EFN yw’r arolwg hwn – ac mae’r arolwg yn ymwneud â sefydliadau yn unig. Mae’r arolwg felly’n berthnasol i fandiau ac ensemblau ond nid yw’n berthnasol I artistiaid unigol. Bydd EFN yn ystyried sut i gasglu gwybodaeth am artistiaid unigol yng nghamau nesaf y prosiect mapio.

Mae’r prosiect ymchwil yn bartneriaeth rhwng EFN a Fforwm Cerddoriaeth Draddodiadol (Traditional Music Forum) yr Alban, gyda chefnogaeth gan Cyngor Prydeinig yr Alban a Creative Scotland. Yn ychwanegol i’r gwybodaeth sylfaenol sy’n cael ei chasglu, mae EFN hefyd wedi partneru gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru er mwyn ymchwilio mewn i’r holl ffyrdd mae pobl ifanc yn ymwneud â sefydliadau gwerin / traddodiadol.

Ar hyn o bryd mae EFN yn gobeithio codi arian i ymestyn rhwyd yr arolwg a chreu ffyrdd digidol o gyflwyno’r wybodaeth, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau yn nigwyddiadau’r sector.

Ceir fwy o wybodaeth am nod ac amcanion, aelodaeth a gweithgareddau EFN – a dolenni i’r arolwg mapio – yma: https://www.europeanfolknetwork.com 

Mae’r arolwg yn dilyn amodau Polisi Preifatrwydd EFN sydd ar gael yma: https://www.europeanfolknetwork.com/contact-join