Cynllun am y deng mlynedd nesaf

 

Dros y mis nesaf byddwn yn gweithio ar Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC).  Dyma’ch cyfle chi i ddangos bod angen buddsoddi’n ddigonol yn ein celfyddydau traddodiadol ac mae angen eich mewnbwn arnom ni. ‘Rydym am ddefnyddio’r arolwg hwn i gynnig gweledigaeth ar gyfer ein traddodiadau gwerin, gweledigaeth a fydd yn datblygu dros y deng mlynedd nesaf, gan amlinellu beth ‘rydym ni – y sector – am weld, sut ‘rydym yn bwriadu ei wireddu a phaham mae’n bwysig.

 

Hwn yw’r cam cyntaf mewn ymgynghoriad a fydd yn para blwyddyn.  Yn y lle cyntaf ‘rydym yn gofyn i chi i ddweud wrthon ni beth ‘rydych yn teimlo sy’n bwysig, a beth y dylid ei wneud. Y cam nesaf fydd galw ar bawb sy’n teimlo angerdd am y celfyddydau traddodiadol i ddod at ei gilydd i gynhadledd yn yr hydref. Dyna pan fyddwn yn cyd-gysylltu eich gweledigaeth a chreu cynllun gweithredu ar y cyd.

 

Pwy yw’r sector?

Chi yw’r sector. Os ‘rydych yn darllen hwn mae’n debyg eich bod yn gerddor, yn ddawnsiwr, yn ganwr, yn storïwr, yn aelod o gôr, yn aelod o fand pentre, yn hyrwyddwr, yn glwb gwerin, yn gymdeithas neu’n berson sy’n poeni am ein cerddoriaeth a sydd am ei gweld yn ffynnu. Efallai eich bod yn dad sydd am ddysgu caneuon i’w canu i’w fabi, neu’n fam sydd am basio ‘mlaen ei gallu ar y ffidl i’w phlentyn. Efallai eich bod yn athro sydd am gyflwyno cerddoriaeth draddodiadol mewn ysgolion, neu’n berson sydd am wrando ar ragor o gerddoriaeth werin yn ein theatrau.

 

Sut gallwch chi gyfrannu?

Rhowch wybod i ni beth ‘rydych am weld yn digwydd! Rhannwch eich gweledigaeth am gerddoriaeth draddodiadol gyda ni.  Gall hyn fod yn unrhywbeth ‘rydych yn teimlo angerdd yn ei gylch: timau dawns, Cerdd Dant, cyfleoedd i ddysgu neu i fod yn rhan o Blygain neu sesiwn. Gall hyn fod yn weledigaeth hir-dymor am gynhwysiant cymdeithasol neu’n ganu fel gweithgaredd gymunedol.

 

Llenwch Survey Monkey hon, afonwch ebost atom ni gan ddefnyddio gyfeiriadau ar waelod y dudalen hon, gadewch neges ar ein Tudalen Facebook, trydarwch neu ysgrifennwch lythr at trac, Blwch Post 428 Caerdydd CF11 1DP. Wrth i ni dderbyn eich sylwadau, byddwn yn eu postio ar ein gwefan. Os ‘rydych am fod yn ddi-enw, rhowch wybod i ni. Bydd yr holl sylwadau hyn yn llywio’n cais at Gyngor Celfyddydau Cymru, a byddwn hefyd  yn postio hwn arlein.

 

Bydd angen yr wybodaeth erbyn canol nos, dydd Sul Mai 3ydd 2015 er mwyn i ni allu rhoi trefn arni erbyn dyddiad cau yr adolygiad ar Fai 21ain 2015.

 

Yn yr hydref ‘rydym yn bwriadu galw’r sector cyfan at ei gilydd mewn cynhadledd benwythnos; yn y gynhadledd byddwn yn ystyried y maniffesto ac yn adeiladu strategaeth ar gyfer cerddoriaeth draddodiadol Gymreig fel ein bod yn medru gwau’r themáu hyn ynghyd yn gynllun gweithredu y gall y sector cyfan gydweithio tuag ato.

 

Felly rhowch wybod beth ‘rydych ei angen. Ni fyddwn yn cael y fath gyfle eto am bum mlynedd arall.