Ein Cenhadaeth yw i “Ddatblygu celfyddydau gwerin perfformiadol Cymru fel traddodiad byw i’w rannu a’i fwynhau gan gynulleidfaoedd a pherfformwyr ar bob lefel, yng Nghymru a ledled y byd.”

Wrth i ni ddynesu at ein pen-blwydd yn un ar hugain oed, rydym yn falch o weld effaith ein gwaith ar y sin gerddoriaeth Gymreig ac ar fywydau cymaint o bobl sydd wedi mynychu ein cyrsiau a’n digwyddiadau. Rydym yn estyn allan i recriwtio Ymddiriedolwyr newydd fydd yn arwain yr elusen i ddyfodol cryf a llawn dychymyg. Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr profiadol a rhai sy’n newydd i’r gwaith fel ei gilydd.

Fel sefydliad, rydym yn gwybod fod angen i ni wella ein hamrywiaeth er mwyn adlewyrchu Cymru gyfan yn well; rydym felly yn awyddus i recriwtio mwy o ymddiriedolwyr ifanc a menywod, ac rydym yn arbennig o agored i geisiadau gan unigolion o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, a chan bobl sydd ag anableddau. Mae gan yr elusen hon bolisi dwyieithrwydd. Mae ein Bwrdd yn cynnwys siaradwyr Cymraeg, dysgwyr, ac aelodau di-Gymraeg.

Lawrlwythwch copi o’n Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr  i gael gwybod rhagor ynghylch a allai hwn fod yn gyfle i chi. Wedyn, os hoffech chi wneud cais, mae ffurflen gais syml lle gallwch ddweud ychydig wrthym amdanoch chi eich hun.

Lawr lwythwch Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr YMA am fwy o wybodaeth