Cwrs Gwerin i Bobl Ifanc 11-18

Gwersyll yr Urdd Glanlllyn
18-21 Chwefror 2017
Tiwtoriaid: Gwilym Bowen Rhys, Gwenan Gibbard, Patrick Rimes, Bethan Rhiannon

a Dan Lawrence

Save

Save

Strwythur y cwrs

Trwy gydol yr wythnos bydd gweithdai yn ystod y dydd, ac yn dilyn rhain bydd sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cyfarfodydd ar hap, twmpathau a rhagor! Hefyd, tua diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo yn cael y cyfle i berfformio.

Newydd eleni!

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael llawer o hwyl yn gweithio ar Y Set Fawr a’r Gân Fawr. Eleni bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo yn cael y cyfle i dreulio llawer mwy o amser ar y darnau ensemble fawr, dan arweiniaeth Patrick Rimes. Y nod yn y pendraw yw i fynd â Band Mawr Gwerin Gwallgo mas i’r gymuned, a pherfformio mewn ambell i ŵyl e.e. Tŷ Gwerin yn yr Eisteddfod. Byddwn yn esbonio mwy am y cynlluniau i’r Band Mawr ar y cwrs.

Gweithdai offerynnol

Rhaid bod gan bob chwaraewr ei offeryn ei hun, a rhaid ei fod/bod yn gallu chwarae i o leiaf safon sylfaenol. Gofynnir i offerynwr nodi ei lefel profiad ar y ffurflen gofrestru, gan ddewis un o’r opsiynau canlynol:
Dechreuwyr: yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn; yn gallu chwarae graddfeydd syml ac ychydig o alawon syml.
Canolradd: chwaraewr sy’n dechrau ennill hyder a sy’n weddol gyfarwydd â gwahanol mathau o alawon.
Uwch: chwaraewr hyderus sydd wedi cael tipyn go lew o brofiad perfformio.
Nid yw’r gallu i ddarllen cerddoriaeth, neu brofiad blaenorol o gerddoriaeth werin, yn ofynnol. Serch hynny, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y rhan fwyaf o’r gweithdai yn cael eu dysgu ar y glust.

Canu a Dawnsio

Mae’r gweithdai Canu a Dawnsio yn agored i bawb, o ddechreuwyr pur hyd at gyfranogwyr profiadol.

Dewis dosbarth

Ar eich ffurflen gofrestru gofynnir i chi i ddewis eich dosbarth opsiwn cyntaf ac ail. Byddwn yn gwneud ein gorau i’ch lleoli yn eich dosbarth opsiwn cyntaf, ond bydd hyn yn dddibynnol ar y niferoedd sy’n mynychu. Cewch hefyd gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai gyda’r tiwtoriaid eraill yn ystod y prynhawn.

Rhagor am y tiwtoriaid

Bethan Rhiannon

dosbarth dawns y glocsen

Dechreuodd Bethan Rhiannon ddawnsio dawns y glocsen pan oedd hi’n 7 mlwydd oed ac mae hi wedi ennill gwobrau yn Eisteddfod Cymru. Mae wedi perfformio gyda’r band Calan fel acordeonydd a chantores yn y Deyrnas Gyfunol, Ewrop ac yn UDA. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf mae Bethan wedi datblygu steil unigryw o stepio, steil sy’n cyfuno’r repertoire safonol Gymreig gyda churiadau trawsacennog a rhythmau modern. Mae hi hefyd yn cyfansoddi geiriau ac alawon ac yn gantores sy’n meddu ar, yn ôl un beirniad, llais ‘cyfangwbl euraidd’. Yn ogystal mae hi wedi ymddangos yn rownd derfynol cystadleuaeth ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Save

Save

gwilymbowenrhysGwilym Bowen Rhys

dosbarth canu gwerin, ac arweinydd y Gân Fawr

Mae Gwilym Bowen Rhys yn gerddor 24 oed a’n frodor o Fethel yn Arfon. Yn y degawd diwethaf mae wedi perfformio mewn nifer o fandiau Cymraeg gan ennill gwobrau lu gyda band roc Y Bandana a’r triawd gwerin seicedelig Plu. Ymhlith y gwobrau niferus a enillodd mae gwobr y ‘cerddor gorau’ yng ngwobrau’r Selar (y cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg), ac mae wedi canu mewn digwyddiadau fel Gwobrau Gwerin BBC Radio 2. Cyfuniad o’r hen a’r newydd yw ei gerddoriaeth, yn aml yn cyfuno hen alawon â geiriau gwreiddiol, neu’n arbrofi gyda barddoniaeth tra’n creu seiniau cyfoes a ffres. Yn 2016 gwaneth rhyddhau ei album unigol gyntaf, O Groth y Ddaear, ar label fflach:tradd.

Save

Patrick250x200Patrick Rimes

dosbarth ffidil ac arweinydd Band Mawr Gwerin Gwallgo

Mae Patrick Rimes yn ffidlwr, yn bibydd ac yn gyfansoddwr/ trefnwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Wedi ei eni a’i fagu ym Methesda, yng ngogledd orllewin Cymru, mae ei steil wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiad ffidl nodweddiadol yr ardal honno, ond mae hefyd yn mwynhau tynnu ar ystod eang o ddylanwadau eraill, yn amrywio o gerddoriaeth glasurol i jazz a bebop. Yn dilyn cyfnodau yn astudio ym Mhrifysgol Leeds a Janáčkovo Akademie Múzických Umění (yn y Weriniaeth Tsiec), ar hyn o bryd mae Patrick yn astudio’r feiola yng Ngholeg Brehinol Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n perfformio’n gyson gyda Calan, a gydag artisiaid eraill megis Cerys Matthews: yn ddiweddar mae wedi ymddangos yng Ngŵyl Estampas yn Ninas Mecsico, Cropredy Convention Fairport a Proms y BBC.Save

Save

Save

gwenangibbard-croppedGwenan Gibbard

Telyn a cherdd dant

Dosbarth telyn – Cyfle i delynorion ddysgu alawon gwerin Cymreig o bob math.  Bydd Gwenan yn canolbwyntio ar chwarae’n unawdol a hefyd ar rôl y delyn mewn grŵp gwerin a sut i gyd-chwarae efo offerynnau eraill.

Sesiwn Cerdd Dant – Chydig o ganu Cerdd Dant gwerinol, anffurfiol a hwyliog!

Gwenan Gibbard yw un o hoelion wyth y sîn cerddoriaeth draddodiadol ffyniannus sydd ohoni yng Nghymru heddiw. Mae hi wedi cynrychioli Cymru mewn sawl gŵyl, yng Nghymru a thramor, yn perfformio ei threfniannau unigryw a chyfoes o gerddoriaeth a chaneuon traddodiadol Cymreig. Mae hi hefyd yn arbenigo yng nghelfyddyd unigryw ‘Cerdd Dant’, y dull hynafol o ganu barddoniaeth Gymreig i gyfeiliant y delyn; hi yw un o’r ychydig bobl sydd yn perfformio’r fath gerddoriaeth i’w chyfeiliant ei hun ar y delyn. Mae hi wedi rhyddhau tri albwm unigol ar label Sain; mae ei halbwm diweddaraf, ‘Cerdd Dannau’, a ryddhawyd yn 2013, yn albwm unigryw a chyffrous, sy’n cynnig perspectif newydd ar y traddodiad cerdd dant.

Save

Save

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dan Lawrence

dosbarth gitâr a mandolin, a dosbarth ensemble i ddechreuwyr

Magwyd Dan yn Aberystwyth ac yna aeth i Fanceinion i astudio cerddoriaeth bop a recordio, gan raddio ym 1992. Arhosodd yno am ddeng mlynedd yn gweithio mewn bandiau (jas a gwerin gan fwyaf) ac fel cerddor sesiwn.  Mae eisoes yn byw yng Nghaerdydd ers 2003 ac mae wedi gweithio fel cyfansoddwr, cyfarwyddwr cerdd a dylunydd sain efo llawer o’r cwmniau theatr yng Nghymru gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales. Mae Dan hefyd yn rhedeg stiwdio recordio ei hunain, mae’n hyfforddi bandiau ifanc ac mae’n perfformio yn rheolaidd efo’r ddeuawd gwerin traddodiadol Olion Byw a’r band Galisia-Gymraeg Maelog.

Save

Save

Tâl

Pris y cwrs yw £130.

Mae llety, bwyd, 15 awr o hyfforddiant proffesiynol, gweithgareddau Glan-llyn a rhaglen llawn o weithgareddau nos yn gynnwysiedig yn y pris.

Mae trac yn ffodus iawn i dderbyn arian oddi wrth Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol i gefnogi ein cyrsiau. Mae’r gwir gost ar gyfer lle ar y cwrs yn fwy fel £230.

Mewn achosion o galedi ariannol, mae nifer cyfyngedig o leoedd bwrsari ar gael. Ebostiwch i ni i gael fanylion.

Gallwch naill ai dalu arlein gan ddefnyddio’r ddolen BookItBee yma neu allwch dalu drwy siec, yn daladwy i trac. Ysgrifennwch eich enw a’ch cyfeiriad ar gefn y siec a’i ddychwelyd atom ni (DS – cyfeiriad newydd! Blwch Post 2015, Y Barri CF63 9FF) gyda’r ffurflen gofrestru erbyn Dydd Gwener Ionawr 20fed 2017.

Ebostiwn ffurflen i chi roi wybodaeth i ni ar eich hunan a’ch dewisiadau.

Llety

Mae’r llety wedi’i gynnwys ym mhris y cwrs preswyl yng Nghanolfan Breswyl yr Urdd, Glanllyn.

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/glan-llyn/

Mae’r ystafelloedd yn cysgu dau, pedwar neu chwech o bobl mewn gwelyau bync. Rhowch wybod i ni os hoffech rannu ystafell gyda ffrindiau, a byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau hyn.

Bwyd

Mae brecwast, cinio a swper wedi’u cynnwys ym mhris y cwrs preswyl. Cinio ar ddydd Sadwrn Chwefror 18 eg bydd y pryd o fwyd cyntaf, a’r un diwethaf fydd cinio ar ddydd Mercher Chwefror 21eg.

Os oes gennych unrhwy anghenion dietegol arbennig a wnewch chi nodi hynny ar eich ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda.

Cludiant

Bydd bws o Gaerdydd i Glanllyn am £10 (tocyn dwy ffordd), pwyntiau codi i’w gadarnhau.