Datganiad Gregynog

Pasiwyd y datganiad hwn yn unfrydol mewn cynhadledd traddodiadau gwerin wedi ei threfnu gan trac yng Ngregynog, Powys, 8 Chwefror 2003.

Mae’r gynhadledd hon yn cydnabod bod dawnsio, canu, cerdd dant, chwedleua a chwarae cerddoriaeth yn rhan o’n genedigaeth-fraint, ac yn galw ar asiantaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i sicrhau fod y cyfleoedd i wneud hynny yn cael eu hannog yn hytrach na’u herydu ymhellach.

Credwn bod y gwerthoedd sydd ymhlyg yn ein dulliau traddodiadol o fynegiant yn ein clymu wrth ein gilydd, ac mai’r her ar gyfer y dyfodol yw adnewyddu ein dulliau mynegiant mewn modd sy’n boddhau’r genhedlaeth sy’n codi ac yn anrhydeddu’r rhai blaenorol.

Mae’r gynhadledd yn galw ar Lywodraeth San Steffan, Llywodraeth Cynulliad Cymru a phob corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad:

  • i barchu ein hadnoddau diwylliannol naturiol a’r rhan y gallant ac y dylent eu chwarae yn adnewyddiad economaidd a chymdeithasol Cymru, yn enwedig yn y Gymru wledig;
  • i brofi pob polisi o safbwynt ei berthnasedd i’n dyhead o lwyr adfeddiannu ein genedigaeth-fraint ddiwylliannol;
  • i gefnogi darpariaeth llefydd lle y gellir mwynhau diwylliant traddodiadol heb lyffetheiriau gormodol;
  • i gefnogi ymreolaeth pob grwp sy’n ymhel â’r diwylliant traddodiadol;
  • i annog mentrau fydd yn golygu fod ein dulliau traddodiadol o fynegiant ar gael i holl bobl Cymru.

Mae’r celfyddydau traddodiadol yn allweddol o ran clymu cymdeithas at ei gilydd ac yn fynegiant o hanes, iaith, diwylliant a ffordd o fyw arbennig Cymru. Llais y gymuned ydyn nhw. Mae’n rhaid i Gymru sicrhau fod y llais hwnnw’n cael ei glywed.

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

TAKING PART

The folk arts in communities

ON STAGE

Creativity and artist development

ADVOCACY

On behalf of the traditional folk arts

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org