EIRIOLI: ar ran y Celfyddydau Gwerin

Mae trac o’r farn bod celfyddydau traddodiadol Cymru yn un o gonglfeini hunaniaeth ein gwlad. Mae ein cerddoriaeth, ein caneuon, ein cerdd dant, dawns a chwedleua yn cynrychioli ac yn mynegi ein hanes, ein ieithoedd, ein diwylliant a’n ffordd o fyw nodweddiadol. Mae’r ffurfiau creadigol hyn yn rhan annatod o’n diwylliant, ac mae’r gwerthoedd a’r emosiynau y maent yn eu mynegi yn ein rhwymo ni at ein gilydd.

Mae’r celfyddydau traddodiadol yn allweddol o ran clymu cymdeithas at ei gilydd ac yn fynegiant o hanes, iaith, diwylliant a ffordd o fyw arbennig Cymru.
Datganiad Gregynog

‘Rydym yn gweithio i adnabod ardaloedd i’w datblygu a chyfleoedd i gydweithio ar draws yr sector celfyddydau traddodiadol yng Nghymru ac yn rhyngwladol er mwyn datblygu dealltwriaeth ac arfer, ac i eirioli’n weithredol ar ran y Traddodiad gyda chyrff cyhoeddus a mudiadau eraill.

 • ‘Rydym yn sicrhau bod Gweinidogion a thimau Llywodraeth Cymru yn cael eu briffio, ac yn cynnal digwyddiad codi proffil yn flynyddol yn y Senedd.
 • Kevin Brennan, AS, ein Noddwr, yw cadeirydd grŵp traws bleidiol Celfyddydau Gwerin APPG San Steffan, ac ‘rydym yn ei ddiweddaru am faterion a datblygiadau yng Nghymru.

Fel rhan o’n gwaith ‘rydym yn cyfranogi at waith nifer o bwyllgorau, gan gynnwys:

 • Tŷ Cerdd
 • Panel Cerddoriaeth Werin yr Eisteddfod Genedlaethol
 • Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
 • Fforwm Partneriaeth Cerdd Cymru
 • Chwedleua yng Nghymru

‘Rydym hefyd yn cydweithio gyda llawer o fudiadau ar draws Cymru, yn cynnwys:

 • Clera
 • Cymdeithas Ddawns Genedlaethol Cymru
 • Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru
 • Cymdeithas Cerdd Dant
 • Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (Proms Gwerin)
 • CânSing
 • Creu Cerdd
 • Cerdd Gymunedol Cymru
 • Prifysgol Cymru, Bangor
 • S4C
 • BBC Radio Wales a Radio Cymru
 • Gŵyl Rhyngeltaidd Cwlwm Celtaidd
 • Gŵyl Green Man

Dyma ddolenni i ddogfennau pwysig a llawn gwybodaeth ynghylch y Celfyddydau Gwerin yng Nghymru – efallai y byddwch yn cael budd o’u darllen:

Mae trac yn annog cyfranogi at ein traddodiadau cerddoriaeth, canu a dawns – ledled Cymru, yn y ddwy iaith a gan bobl o bob oedran a gallu.

CYMRYD RHAN

Y celfyddydau gwerin yn y gymuned

AR Y LLWYFAN

Creadigrwydd a datblygu artistiaid

EIRIOLI

Ar ran y Celfyddydau Gwerin

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org