Yr Arbrawf Mawr

‘Ysgol werin’ Cymru i bobl o bob oedran: treuliwch benwythnos gyfan yn chwarae, canu neu glocsio! Mae’r pris yn cynnwys bwyd a llety, ac mae croeso i’r teulu gyfan. Dewch i wella’ch techneg, i arbrofi gydag offerynnau anghyfarwydd, i brofi gwahanol fathau o ganeuon a dawnsiau ac i gwrdd â ffrindiau newydd ar yr un pryd.

Dros benwythnos llawn dop gyda chanu, cherddoriaeth a dawnsio, bydd bron 30 awr o hyfforddiant a gweithgareddau, gan gynnwys grwpiau offerynnol cymysg, canu, dawns werin a dawns y glocsen, gweithdai blasu a sesiynau.

Blwyddyn arbennig ‘Calan’ yw hi eleni! Bydd Calan, y ffenomenon cerddorol Cymreig yn cychwyn y penwythnos gyda chyngerdd, a bydd aelodau’r band yn hyfforddi rhai o’r dosbarthiadau a’r gweithdai. Gallwch eu cwrdd – a’r tiwtoriaid gwych eraill – islaw.

 

Bydd cyngerdd Calan, y twmpath a’r sesiynau sy’n dilyn a gweithdai’r prynawn Sadwrn a Sul yn agored i’r cyhoedd.

Gall eich teulu neu’ch grŵp o gyfeillion archebu fflat gyda’ch gilydd ac mae nifer o lefydd cymhorthdal i ieuenctid sy mewn
addysg amser llawn, a hefyd mae grŵp bore Gwerin Iau eleni i blant 7-10.

Bydd yr Arbrawf Mawr yn dechrau ar nos Wener gyda’r cyngerdd a sesiwn ac yn dod i ben ar brynhawn Sul.

 

Cwrs y bore: chwarae, canu neu ddawnsio

Yn y bore bydd cwrs pedair gwers, dwy ar fore Sadwrn a dwy ar fore Sul.

Mae pedwar dosbarth ensembl i offerynnau (tair lefel o allu) gyda thiwtoriaid Patrick Rimes, Angharad Jenkins, Guto Dafis ac Aidan Sheehan.

Bydd gan y cantorion eu llinyn canu gwerin eu hunain yng nghwmni un o hoelion wyth y traddodiad, Arfon Gwilym. Cynhelir sesiynau canu anffurfiol a gweithdai yn y prynhawn a gyda’r nos ar gyfer y rhai sydd am ddysgu neu ymarfer ambell gân Gymreig.

I ddawnswyr mae cwrs ddawns y glocsen gyda Bethan Rhiannon a’i clocsiau aur (canolradd i uwch) neu Tudur Phillips, a oedd mor boblogaidd yn BEAM y llynedd (dechreuwyr pur neu ddawnswyr llai hyderus).

Cyfyngir ar y niferoedd ymhob grŵp er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant gorau. Pan fyddwch chi’n archebu, rhaid dewis un cwrs y bore yn unig, os gwelwch chi’n dda, er y byddwch yn gallu newid grŵp wedi’r wers gyntaf os nad ydych chi’n gwbl hapus gyda’ch dewis gwreiddiol.

Gwerin Iau! Mae’r grwpiau boreuol i oedolion a phlant o 11 i fyny. Bydd grwp i blant o oedran 7-10 eleni, gyda Sioned Webb.

 

Gweithdai’r prynhawn

Mae arlwy’r prynhawn yn cynnwys ystod o weithdai ‘annibynnol’, sydd wedi’u teilwra i wneud yn siwr nad ydych yn colli m’as, pe bynnag yw eich dewis yn y boreau. Mae’r rhaglen dros dro yn cynnwys:

• Canu Haf gydag Arfon Gwilym
• ClocsFfit! gyda Tudur Phillips
• Arbennig i’r ffidlwyr: Angharad Jenkins
• Dawnsiau Gwerin Pat Shaw
• Ychwanegwch sbeis Cajun i’ch alawon gyda Aidan Sheehan
• Baledi Gymraeg gyda Guto Dafis
• Patrymau rhythm i’ch alawon gyda Sam Humphreys
• Gweithdy telyn gyda Sioned Webb
• Dawns y Glocsen i bawb
• Ysgrifennu caneuon gyda Huw Williams
• Byd o Alawon – i delynau, i bawb, gydag Alice French
• gweithgareddau i’r 7-10au, gyda Catrin Morris

Bydd rhain yn agored i’r cyhoedd, am £5 yr un. Bydd manylion ychwanegol a gallwch archebu yma.

 

Gyda’r nos

Nos Wener dechreuwn gyda phryd o fwyd, cyngerdd Calan a sesiynau. Ar Nos Sadwrn bydd Twmpath neu ffilm i’r rhai sy ddim yn hoffi dawnsio, a mwy o sesiynau. Mi fydd yno ystafell i’r cantorion bob noswaith, ac un arall i’r rhai sydd am chwarae ond yn cymryd pethau gan bwyll bach.

Cyngerdd Calan
1 Medi, 8.00, Canolfan Halliwell

Yn rhad ac am ddim i’r rhai sy’ ar gwrs yr Arbrawf Mawr, £10 i’r cyhoedd
Mae’r penwythnos yn dechrau gyda chyngerdd acwstig gyda ffenomenon cerddorol Cymreig CALAN, sy’ newydd wedi dod adre o’r Rainforest Festival, Borneo a cyn hynny, taith llwyddianus ledled Prydain.
Fyddwch chi ddim yn dod i’r Arbrawf Mawr i gyd? Cewch brynu tocynnau yma.

Dyma’r tiwtoriaid

2016 amserlen

BEAM News

Patrick Rimes: Offerynnau Uwch
Mae Patrick yn gerddor aml-dalentog – mae’n chwarae’r pibgorn, y pibau a’r ffidl ac mae’n canu, yn cyfansoddi ac yn arwain. Yn un o hoelion wyth y sîn cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru ers ei ddyddiau cynnar, mae’n aelod o’r grwpiau Calan a Vri.

Bydd grŵp boreol Patrick yn trafod ffyrdd o godi safon eich perfformio i’r lefel nesaf. Mae pawb wedi clywed am gerddorion sy’n chwarae gyda ‘theimlad dwys’ – ond beth, mewn gwirionedd, yw ystyr hyn? Yn y grŵp yma bydd Patrick yn dod o hyd i ambell ateb, yn adnabod yr elfennau allweddol o ‘ymdeimlad cerddorol’ ac yn ceisio ffyrdd o fireinio’r nodweddion hyn yn eich chwarae chi. Byddwn yn defnyddio’r repertoire craidd Cymreig ac hefyd yn dysgu digonedd o alawon newydd. Yn addas ar gyfer cerddorion lefel uwch, sy’n chwarae unrhyw offeryn.

Angharad Jenkins: Offerynnau Canolradd 1
Mae Angharad yn chwarae’r ffidl gyda Calan, yn un hanner o’r ddeuawd telyn a ffidl DnA, ac yn gyn-swyddog prosiect gyda trac. Mae’n dal i drefnu cwrs Gwerin Gwallgo i trac, a byddwch fel arfer yn ei gweld yn Nhŷ Gwerin yn yr Eisteddfod.

Nid dim ond yn addas i ffidlwyr, bydd grŵp boreol Angharad yn archwilio deunydd traddodiadol Cymreig, a sut i fynd ati i drefnu setiau alawon. Bydd y grŵp canolradd yma yn bwrw golwg ar ffyrdd o ddal sylw’r gwrandawr, drwy gyflwyno amrywiadau rhythmig neu felodig, addurno’r alaw, neu newid y cywair, y tempo a’r gwead. Dewch i ni gael gweld beth y gallwn gyflawni!

Guto Dafis: Offerynnau Canolradd 2
Mae Guto yn adnabyddus fel canwr a chwedleuwr, ond mae hefyd yn dysgu’n reolaidd mewn clybiau alawon megis clwb Llanilltud Fawr; gyda’i agwedd gynnes a chalonogol tuag at ddysgu, mae wedi bod yn diwtor cyson yno ers 2012.

Yn ei grŵp boreol bydd Guto yn canolbwyntio ar alawon triban o amrywiol fath (o’r bywiog a’r dawnsiadwy hyd at alawon caneuon aredig telynegol) o Sir Forgannwg a thu hwnt, ac alawon cywydd deuair fyrion o lawysgrifau Iolo Morganwg. Bydd yn croesawu amrywiaeth o offerynnau fel ein bod ni’n gallu arbrofi gyda chreu gweadweithiau a threfniadau.

Aidan Sheehan: Offerynnau Sylfaen

Mae Aidan yn diwtor profiadol, ac yn chwarae’r harmonica, yr acordion botwm, y gitâr a’r mandolin, chwibanoglau a ffliwtiau ac offer taro gwerin.

Ydych chi’n anghyfarwydd gyda chwarae o’r glust? Neu ydych chi’n newydd i’r repertoire gwerin Cymreig? Neu efallai rydych am ymarfer eich ail offeryn? Wel dyma grwp y bore i chi!

Peidiwch bod yn swil; dyma dosbarth-iadau defnyddiwr-gyfeillgar, gyda thiwtor amyneddgar sydd am fod o gymorth. “Ewch amdani, a byddwn yn siwr o gynhyrchu cerddoriaeth wych” mae e’n dweud. “Defnyddiwch eich clustiau, ymunwch yn yr hwyl a dechreuwch ymbaratoi ar gyfer y sesiwn. Mwynhewch!”

Bethan Rhiannon: Dawns y Glocsen Uwch/Canolradd

Merch Huw Williams, meistr celfyddyd dawns y glocsen Gymreig, yw Bethan ac mae ei hunawdau – yn ei chlocsiau aur enwog – yn un o nodweddion perfformiadau Calan.

Bydd dosbarth boreol Beth yn helpu dawnswyr stepiau traddodiadol Cymreig hyderus i ddadansoddi, ac i ddodi eu stamp personol / modern ar yr hen symudiadau. Bydd cyfle i fwrw golwg ar y stepiau cyfoes y mae Beth wedi’u dyfeisio ac, i ysbrydoli stepwyr newydd, i ddeall pa stepiau traddodiadol Cymreig y mae’r stepiau cyfoes wedi’u seilio arnynt. Mae croeso i chi i wneud cais ynghylch unrhyw stepiau penodol!

Byddwn yn astudio sut y mae perfformio’r stepiau yma yn go-iawn, a gweld sut i’w gwella wrth ganolbwyntio ar ein hystumiau corfforol a’n symudiadau o gwmpas y llwyfan.

Tudur Phillips: Dawns y Glocsen – Dechreuwyr / Gloywi

Dosbarth ddawns y glocsen Cymreig ar gyfer dechreuwyr pur a dawnswyr llai hyderus, gyda thiwtor bywiog sef y pencampwr clocsio Tudur Phillips.

Yn y boreau, bydd Tudur yn canolbwyntio ar stepiau syml gan symud mlaen i rhai bach fwy heriol i gyd fynd gyda gallu y dosbarth. Byddwn yn creu ambell dawns/rwtîn gyda’n gilydd ac yn siwr o drial ambell dric.
Bydd ambell clocsiau ar gael i’w benthyg os nad ydych yn berchen ar eich clocsiau eich hun.
Dawnsiwch eich hunain yn ffit hefyd gyda’i ddosbarth prynhawn Clocsffit!

Arfon Gwilym: Canu Gwerin
Mae Arfon yn ôl! Un o hoelion wyth y traddodiad, Cerdd Dantwr, ffidlwr a ffafryn BEAM, bydd Arfon yn cymryd y grwp canu gwerin i’r rhai sy’n siarad Gymraeg ac i ddysgwyr fel ei gilydd.

Canwn gân, i gadw’r cwerylon o’r aelwyd lân!
Canu mewn grŵp / Datblygu eich arddull eich hun / Cael hyd i ganeuon / Dysgu cefndir a chyd-destun.

Yn y boreau, defnyddiwn caneuon sydd ar “Cân Werin yr Wythnos” (ar wefan trac) fel sail.

Sioned Webb: Gwerin Iau – i blant 7-10
Mae Sioned nid yn unig yn gerddor, yn gantores, yn athrawes, yn gyfansoddwraig ac yn awdures trefniadau, ond hefyd yn fam ac yn famgu, ac mae’n bleser gennym ddatgan ei bod yn dod â’i sgiliau dysgu gerbron ein BEAMwyr ifancaf eleni.

Dyma gyfle i werinwyr ifanc ddysgu caneuon ac alawon gyda Sioned yn y bore. Dewch â’ch offerynnau!

Os fydd digon o ddidordeb, bydd sesiynnau i’r gwerinwyr ifanc yn ystod y prynhawn hefyd, gan gynnig rhagor o ganeuon, alawon a hwyl gwerinol.

Y Lleoliad: Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

Mae’r Arbrawf Mawr yn ôl am yr ail flwyddyn yn y ganolfan gynhadledd newydd ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

Mae ystafelloedd sengl en-suite ar gael am £130 y person (£110 Galwad Cynnar). DS Yn anffodus, na fydd y coleg yn cynnig ystafelloedd dau wely eleni. Os ydych yn derbyn addysg llawn amser, mae nifer cyfyngedig o lefydd cymhorthdal am £60 yn unig.

Mae’r pris yn cynnwys y dosbarthiadau, llety a phob pryd o fwyd.

Wrth rannu’r ystafelloedd a’r cymorthdal, y cyntaf i’r felin caiff falu, felly archebwch yn gynnar i sicrhau’r dewis gorau a’r pris gorau:
mae disgownt Galwad Cynnar yn gorffen ar Awst 20fed.

Rhennir y llety yn fflatiau o 8 ystafell wely a chegin a lolfa. Mae croeso i deuluoedd neu grwpiau o gyfeillion archebu fflat i’w rhannu.

Mae’r ystafelloedd gwely yn y ganolfan o safon eithaf elfennol; os hoffech dipyn fwy o foethusrwydd mae llefydd gwely a brecwast a gwestai gerllaw.

Mae croeso i gerbydau gwersylla ar y safle. Os ‘rydych yn byw yn lleol neu heb angen ystafell,  cewch le di-breswyl am £90 (£76 Galwad Cynnar), sy’n cynnwys bwyd.

Cliciwch yma i archebu eich lle nawr!

Dod i BEAM 2017

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org