Gwerin Gwallgo

Gwerin Gwallgo 2020: 17/02/20-20/02/20

Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo sydd fel arfer yn cael ei gynnal yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn digwydd yng Nglanllyn, canolfan breswyl yr Urdd yn y Bala. Mae yna llefydd ar gael i hyd at 40 o bobl ifanc.

Strwythur y Cwrs

Bydd gweithdai offerynnol, canu a chlocsio yn ystod y dydd, yn dilyn sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cymdeithasu, twmpathau, a mwy gyda’r nos! Bydd cyfle hefyd i’r bobl ifanc cymryd rhan yn rhai o’r gweithdai awyr agored sydd gan Glan-llyn i’w gynnig.

Tua diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo hefyd yn cael y cyfle i berfformio.

Gweithdai offerynnol

Rhaid bod gan bob chwaraewr ei offeryn ei hun, a rhaid ei fod/bod yn gallu chwarae i o leiaf safon sylfaenol. Gofynnir i offerynwr nodi ei lefel profiad ar y ffurflen gofrestru, gan ddewis un o’r opsiynau canlynol:
Dechreuwr: yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn; yn gallu chwarae graddfeydd syml ac ychydig o alawon syml.
Canolradd: chwaraewr sy’n dechrau ennill hyder a sy’n weddol gyfarwydd â gwahanol mathau o alawon.
Uwch: chwaraewr hyderus sydd wedi cael tipyn o brofiad perfformio.
Nid yw’r gallu i ddarllen cerddoriaeth, neu brofiad blaenorol o gerddoriaeth werin, yn ofynnol. Serch hynny, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y rhan fwyaf o’r gweithdai yn cael eu dysgu ar y glust.

Gweithdai Canu

Mae’r gweithdai Canu yn agored i bawb o bob gallu. Nid oes angen profiad blaenorol o ganu gwerin.

Gweithdai Dawnsio

Flwyddyn diwethaf roedd dau ddosbarth dawnsio clocsio; un canolradd ac un uwch.

Gwerin Gwallgo News

Tiwtoriaid 2020

Branwen Haf Williams

Canu gwerin

Mae Branwen Haf Williams wedi bod yn ymhel â’r byd gwerin trwy ffyrdd amgen ers dros ddegawd bellach. Mae’n aelod o’r grwp gwerin Americana Cowbois Rhos Botwnnog a’i band gwerinol ei hun, Siddi, gyda’i brawd Osian. Mae hi hefyd yn arwain cor gwerin, Eryrod Meirion, a ddaeth yn fuddugol yn y ddwy Eisteddfod Genedlaethol diwethaf yn y gystadleuaeth corau gwerin. 

Save

Rhys Morris

Gitar

Mae Rhys yn chwarae’r gitâr yn Avanc: Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru ac mae wedi ymhél ar byd gwerin am nifer o flynyddoedd erbyn hyn. Cafodd ei hyfforddi yn glasurol ond erbyn hyn mae wedi datblygu ei sgiliau mewn nifer o genres gwahanol yn cynnwys jazz a roc. Mae’n perfformio gyda’r band Wigwam. Mae’n astudio cerddoriaeth a recordio sain ym Mhrifysgol Efrog ar hyn o bryd ac yn edrych ‘mlan i fod yn diwtor am y tro cyntaf ar gwrs Gwerin Gwallgo eleni.

 

Save

Gwenan Gibbard

Telyn

Gwenan yw un o artistiaid gwerin amlycaf Cymru.  Bu’n cynrychioli Cymru mewn gwyliau yng Nghymru a thramor, gan berfformio ei threfniannau ffres a chyfoes o’n caneuon a’n halawon traddodiadol.  Mae’n un o’r ychydig berfformwyr sy’n arbenigo yn yr hen grefft o ganu cerdd dant hunan-gyfeiliant, ac yn ddiweddar rhyddhaodd ei thrydydd albwm ar label Sain – Cerdd Dannau, casgliad blaengar sy’n darganfod hen drysorau ac yn torri tir newydd ym maes cerdd dant.

Save

Jordan Price Williams

Soddgrwth a chwibanogl

Jordan yw un o’r bobl sefydlodd y bandiau VRï a No Good Boyo. Mae e hefyd yn chwarae’r bas ddwbl gydag Elfen, a’r soddgrwth a’r chwiban gyda Pendevig. Graddiodd Jordan o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac mae’n flaenllaw mewn datblygu presenoldeb y soddgrwth yng ngherddoriaeth draddodiadol Gymreig gan ddatblygu steil soddgrwth-ffidil o fewn y traddodiad. Ynghyd ac aelodau’r band VRï mae Jordan yn helpu creu steil chwarae ‘siambr-gwerin’ yng Nghymru.

Save

Oliver Wilson-Dickson

Tiwtor Ffidil Uwch

Mae Oliver Wilson-Dickson yn perfformio gydag ALAW, The Devil’s Violin a Jamie Smith’s Mabon. Mae wedi cael ei ddisgrifio gan gylchgrawn R2 fel ‘ffidlwr mynegiannol ac arbennig’. Mae’n aml yn cydweithio gyda Daniel Morden a gyda fe mae wedi ymddangos am bedair flwyddyn yn olynol yn y Theatr Genedlaethol. Tra ar daith mae wedi perfformio ar draws y byd ac mae ei waith recordio wedi ennill nifer o wobrau’r diwydiant. Fel cerddor sesiwn, mae Oliver wedi cyfrannu at recordiadau ar gyfer cartwnau’r BBC a trac sain sydd wedi ennill BAFTA ar gyfer ffilm ar gyfer Warner International. Fel cyfansoddwr mae wedi ysgrifennu ar gyfer teledu a radio. Mae’n chwarae yn y band tŷ ar y sioe deledu Cymraeg Noson Lawen.

 

 

Aneirin Jones

Tiwtor Ffidil Canolradd

Mae Aneirin Jones yn rhan o’r don newydd o gerddorion traddodiadol ifanc o Gymru. Ers iddo fod yn 16 oed mae wedi bod yn gweithio yn broffesiynol gyda’r bandiau VRï, NoGood Boyo a Pendevig. Mae Aneirin nawr yn astudio’r ffidil yn Conservatoire Brenhinol yr Alban- ond mae’n parhau i fod yn Gymro i’r carn.

Bethan Rhiannon

Clocsio Uwch

Dechreuodd Beth Rhiannon ddawnsio dawns y glocsen pan oedd hi’n 7 mlwydd oed ac mae hi wedi ennill gwobrau yn Eisteddfod Cymru. Mae hi’n perfformio ledled y byd gyda’r band Calan fel acordeonydd, cantores a dawnswraig. Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf mae Beth wedi datblygu steil unigryw o stepio, steil sy’n cyfuno’r repertoire safonol Gymreig gyda churiadau trawsacennog a rhythmau modern. Mae hi hefyd yn cyfansoddi geiriau ac alawon ac yn gantores sy’n meddu ar, yn ôl un beirniad, llais ‘cyfangwbl euraidd’.

Save

Huw Williams

Clocsio Canolradd

Fydd Huw yn ymuno a Bethan eleni i gynnig dewis o ddosbarthiadau clocsio ar gyfer dawnswyr canolradd a grŵp uwch Beth. Dechreuodd Huw i glocsio pan yr oedd yn pymtheg mlwydd oed ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel ‘wyneb cyhoeddus clocsio yng Nghymru’. Y fe oedd y dawnsiwr cyntaf i gyflwyno stepiau rythm croesacen i’r traddodiad ac mae’r stepiau y datblygodd nawr yn rhan o stepiau craidd clocswyr ar draws Cymru. Teithiodd Ewrop a Gogledd America gyda’r band Crasdant ac yn flaenorol ysgrifennodd caneuon yn gweithio ochr yn ochr Fairport Convention a Ralph Mctell. Mae’r ei ddisgyblion wedi cynnwys y digrifwr Rory Mcgrath a’r hurdler Colin Jackson.

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org