Hyfforddiant i Diwtoriaid Cerddoriaeth Werin Gymunedol

 Tutor-Posters-v5-WEB-Welsh-PRINT-READY.jpg
 
 
 
 
 
Ydych chi’n gerddor traddodiadol? Yn chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous yn ymwneud â dysgu eraill?
 
P’un ai ‘rydych yn berfformiwr sydd am ddysgu sgiliau newydd fel tiwtor, neu eisoes yn diwtor ac am wella eich gwybodaeth a rhannu’r arfer orau gydag eraill, bydd gan y rhaglen hyfforddiant hon, a gynigir gan trac, rhywbeth i’w gynnig i’r mwyafrif o gerddorion traddodiadol.
 
Yn gweithio ochr yn ochr â Cherdd Gymunedol Cymru, bydd ein cwrs pwrpasol yn canolbwyntio ar theori ac ymarfer cerddoriaeth gymunedol drwy gyfrwng gwersi ymarferol a fydd yn cynnwys gwybodaeth benodol o sut i ddarparu gweithdai cerddoriaeth werin yma yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn trafod:
 
Dulliau dysgu
Gwaith grŵp
Bod yn gadarnhaol
Creu deunydd ar gyfer gweithdy
Hyrwyddo dysgu’r cleient
Gwaith rhythm ac offer taro
Grymuso ac arfer orau 
 

.

Mae llawer o gyfleoedd am waith ar gael yng Nghymru ac yn rhyngwladol i diwtor cerddoriaeth draddodiadol. Dyma’ch cyfle chi i ychwanegu gwerth at eich portffolio p’un ai ‘rydych am ddarparu gweithdy mewn gŵyl, cynnal gweithdai ysgol, arwain clybiau alawon neu ddysgu ar gyrsiau preswyl. 
 
Bydd cyfle i gyfranogwyr gael eu hachredu ar Lefel 2 Agored Cymru unwaith eu bod wedi cwblhau’r cwrs.
 

Abertawe – Amgueddfa Genedlaethol y Glannau    http://www.amgueddfacymru.ac.uk/abertawe/

Dyddiadau: 10, 11, 18, 19, 24, 25 Tachwedd & 2 Rhagfyr, 10:00 – 16:00

Bangor – Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX
Dyddiadau: 9, 10, 18, 23, 24, 25 Chwefror, 2, 3 Mawrth

10:00 – 16:00

Cost: Dim ond £120.00 y pen. (cyfradd gyda chymhorthdal).

Mae llefydd yn brin iawn ac yn ddibynnol ar gymeradwyaeth. Mynegwch eich diddordeb nawr:
trac@trac-cymru.org
 
 
Bangor
Strwythur y Cwrs – Sesiynau Hyfforddi
(Efallai bydd newidiadau i’r cynllun isod)
 
 
Dydd Llun 9 Chwefror 2015
Sesiwn 1
Cyflwyniad i’r cwrs ac i’r cyfranogwyr.
Cyflwyniad i gerddoriaeth gymunedol: Amrywiol fodelau, dulliau a manteision.
Sut mae pobl yn dysgu – cyflwyniad i ddulliau a hoffderau dysgu.
Profiad gweithdy – bod ag empathi â’r cyfranogwyr; sut mae’n teimlo i oresgyn sialens; rhoi cynnig ar rywbeth newydd.
Rhoi a derbyn adborth
 
Sesiwn 2
Profiad ymarferol:
Bydd y cyfranogwyr yn cynllunio, yn trefnu ac yn arwain sesiwn ddysgu fyr un-i-un.
Matsio’r dysgu i sgiliau ac anghenion pob dysgwr.
Adolygu: bydd y sesiynau dysgu yn cael eu hadolygu ar ffurf adborth a thrafodaeth grŵp, gan ddarparu dysg ar gyfer dysgu grŵp yn nes ymlaen yn y cwrs. 
 
 
Dydd Mawrth 10 Chwefror
Sesiwn 3 
Sut mae grwpiau’n gweithio:
Rôl arweinydd grŵp
Profiad mewn gweithdy
Adnabod sut y mae’r cyfranogwyr yn teimlo
Delio â sialensiau newydd
 
Sesiwn 4
Gosod egwyddorion cerddoriaeth gymunedol mewn sefyllfa go-iawn.
Rhoi awdurdod
Gweithio’n ddwyieithog
Cynnwys pawb
Creu’r awyrgylch iawn
Sut mae amrywio gweithgareddau er mwyn cadw sylw pawb.
Sut mae rheoli gofod ac offer

 
 
Dydd Mawrth 18 Chwefror
 

Gweithio’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg
Bydd Stephen yn cyflwyno trosolwg o’r broses o weithio’n ddywieithog, gan bwysleisio pwysigrwydd y cyd-destun a’r gynulleidfa. Byddwn yn canolbwyntio ar ddau gyd-destun penodol – arwain gweithdy, a chyflwyno cyhoeddus – gan nodi’r gwahaniaethau rhygnddyn nhw. Bydd cyfle i’r ymarferwyr drafod eu profiadau o addysgu/cyflwyno dwyieithog, a datblygu eu technegau eu hunain ar gyfer gweithio’n ddwyieithog. Daw’r sesiwn i ben gydag adolygiad byr, a chyfle am gwestiynau ac adborth.

 
Sesiynau 5 a 6

Gwaith rhythm ac offer taro. 
Adeiladau eich sgiliau chi eich hunan, deall y dechneg sylfaenol o chwarae amrywiol offerynnau, twymo lan, syniadau a dulliau ymarferol a gweithio gyda’r rhai sy’n cael trafferth i gadw amser pan maent yn chwarae.
 
Dydd Mercher 23 Chwefror
Sesiynau 7 a 8
Gweithdai ymarferol:
Cyflwyniad i’r ystod o ddulliau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth drafod cerddoriaeth gymunedol.
Cyfle i gymryd rhan mewn gemau ac ymarferion sy’n addas i’w defnyddio gyda gwahanol grwpiau ac mewn amgylchiadau amrywiol.
Cyfle i lunio gweithgareddau a deunydd gwreiddiol i’w defnyddio mewn gweithdai.
Datblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd addasu deunydd i siwtio grwpiau penodol.
Arwyddbostio i’r we ac adnoddau eraill, a chyfleoedd dysgu pellach.
 
Dydd Llun 24 Chwefror
Sesiynau 9 & 10

Arfer mewn gweithdy:
Cyfle i arwain gweithdy grŵp byr i weddill cyfranogwyr y cwrs, gyda sesiwn adrodd yn ôl i ddilyn.
Myfyrio ar yr hyn a ddysgwyd.

 
 
Dydd Mawrth 2 Mawrth
Sesiynau 11 a 12

Hyfforddiant Mari Lwyd

 
 
Dydd Mawrth 3 Mawrth
Sesiwn 13
Delio â sefyllfaoedd anodd a all godi mewn gweithdai
Sgiliau bod yn bendant
Cynllunio er mwyn osgoi trafferthion
 
Sesiwn 14
Paratoi ar gyfer asesu
Cynllun gweithredu: Sut i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgoch ar y cwrs hwn yn eich gwaith.
 
 
 
Tiwtoriaid
 
Sarah Harman – Prif Diwtor
Mae Sarah yn un o’r rhai a sefydlodd y rhwydwaith i ymaferwyr llais naturiol www.naturalvoice.net, ac mae’n arwain gweithdai yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, gan gynnwys grwpiau cyson ar gyfer Celfyddydau Anabledd Cymru,  Gwent Arts in Health a Chymdeithas Alzheimer. Mae hi wedi gweithio yn y Deyrnas Gyfunol, yn Awstralia ac yn Sbaen yn dysgu cerddoriaeth y byd, gwerin a thraddodiadol. Mae Sarah yn cyfansoddi ac yn perfformio’n gyson gyda’r pedwarawd ‘The Quiet Ranters’, gyda’r deuawd Gwerin a’r Felan ‘The Blameless Hussies’ a’r ‘Unicorn Singers’. Mae Sarah yn gyon yn darparu sesiynau hyfforddi i diwtoriaid cerddoriaeth gymunedol, ac yn gwneud hynny ar ran Cerdd Gymunedol Cymru.
 
Peter Stacey
Yn enedigol o Abertawe, enillodd Peter radd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd o Brifysgol Lerpwl ac yna aeth yn ei flaen i astudio am radd Doethur ym Mhrifysgol East Anglia. Wedi  iddo orffen astudio, dychwelodd Peter i Gymru lle y buodd yn gwneud llawer o waith ym meysydd cerddoriaeth gymunedol, theatr cerdd a therapi cerdd.  Buodd yn perfformio am flynyddoedd lawer gyda’r grwpiau gwerin Cymreig, Cromlech ac Aberjaber. Mae Peter yn gyfansoddwr gweithredol sydd wedi derbyn comisiynau oddiwrth BBC Radio 3, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cantorion Sirenian, Dawns India Cymru a Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin, ymysg eraill. 
 
Hefyd cawn gwmni:
Laura Bradshaw
a Neil White
 
Sesiwn Mari Lwyd Session o dan arweiniad David Pitt, gydag Angharad Jenkins (trac/Calan)
Mae David Pitt yn artist, yn wneuthurwr ac yn gerddor. Mae’n storïwr ac yn hyrwyddwr gweithdai gweithgareddau creadigol i blant a all gynnwys gwneud mygydau a phypedau, cerfluniau byrhoedlog, cerddoriaeth a geiriau. Mae wedi cyflwyno ei weithdai mewn ysgolion, llyfrgelloedd, i grwpiau cymunedol ac fel hyfforddiant, ac mae ganddo 18 mlynedd o brofiad yn y maes.
Mae hefyd yn gerddor ac yn chwarae’r bâs, wedi teithio’n ryngwladol gyda beirdd a cherddorion ac wedi gweithio fel Cydlynydd Digwyddiadau ac Ymgynghorwr Celf ar brosiectau i blant. Mae wedi bod yn ran o brosiectau amgylcheddol celf ac addysg “Arts in Trust” yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn meddu ar Dystysgrif Hyfforddwr Proffesiynol CIEH a ddyfarnwyd gan Goleg Busnes Abertawe. 
 
 

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth gynnig hyfforddiant, ac mae dros 500 o bobl wedi cwblhau ei gyrsiau. Mae Trac wedi addasu fformat sefydledig CGC, gyda’r nod o gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o diwtoriaid cerdd werin cymunedol a fydd yn gallu darparu hyfforddiant o ansawdd uchel.

 Dwedodd y gantores a delynores Bethan Nia, sydd wedi mynychu Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Cymunedol:
“Byddwn yn argymell bod unrhywun sydd am weithio ym maes Cerddoriaeth Gymunedol yn dilyn y cwrs hwn. Yn sicr, fe roddodd y cwrs i mi yr offer, y strwythur a’r hyder i ehangu fy nghyfleoedd gwaith ac i sefydlu fy mhrosiectau personol”.
 
 
 

cfmttroundlogo.jpg

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org