Cymru / Wales yn EFEx 2018

Beth yw EFEx?

Gŵyl arddangos a ffair fasnach i werin ryngwladol dros dridiau yw Ffair Werin Lloegr (EFEx) gyda thalent o Loegr a chyda phartner rhyngwladol bob blwyddyn. Atynna archebwyr, gwyliau, canolfannau celfyddydol, clybiau gwerin, asiantwyr a hyrwyddwyr o ledled Prydain, Ewrop, Canada a lleoedd eraill i Fanceinion ym mis Hydref.

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd 2018 yn canolbwyntio ar gerddoriaeth o Gymru. at the sixth edition of EFEx. Meddai Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng Nghyngor Celfyddydau Cymru:

“Dwi wrth fy modd y bydd Cymru yn bartner cenedlaethol i Ffair Werin Lloegr y flwyddyn nesaf. Hoffwn i longyfarch llwyddiant y digwyddiad dros y pum mlynedd diwethaf. Mae’n gyfle gwych i artistiaid o Gymru dyfu eu gyrfa yn y byd ac mewn marchnad allweddol sydd ar ein stepen drws. Medrwn ni hefyd ddatblygu rhwydwaith sy’n pontio’r ffin gyda gwyliau, cyflwynwyr a cherddorion o Loegr. Mae Efex wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant sy’n cefnogi’r gwaith a wnawn ni drwy frand Cerdd Cymru mewn partneriaeth gyda trac a Theatr Mwldan.”

Prif nod y digwyddiad yw helpu artistiaid o Loegr ennill cyfleoedd i berfformio’n fyw ar draws y byd ond bob blwyddyn mae hefyd gyfle i wlad arall fod yn bartner. Ymhlith y partneriaid cenedlaethol blaenorol oedd Ynys y Tywysog Edwart (2017), Fflandrys (2016) a Denmarc (2015). Casgliad arolwg annibynnol o’r digwyddiad gan yr hwb oedd bod EFEx yn cynhyrchu dros £2 miliwn o wariant ar archebiadau i artistiaid gan gynadleddwyr ymhob un o’r digwyddiadau.

Gwahoddir yn awr drwy alwad agored gyflwyniadau gan artistiaid o Gymru sy’n gweithio ym maes cerddoriaeth draddodiadol, acwstig a gwerin i ymgeisio am y cyfle i ddangos eu doniau (pedwar lle sydd ar gael i Gymru) yn Efex 2018 sy’n digwydd 18-21 Hydref 2018. Ymddengys yr artistiaid llwyddiannus yng Ngŵyl Werin Manceinion (sef wyneb cyhoeddus EFEx) gerbron 180 o raglennwyr gwyliau a lleoliadau, y cyhoedd, asiantiaid, aelodau o’r cyfryngau a’r wasg a phenderfynwyr yn y diwydiant o Brydain a thramor. Mae EFex yn gyfle i weld deugain o artistiaid ar draws tri diwrnod sy’n wledd i’r cynadleddwyr gyda digwyddiadau rhwydweithio, ffair fasnach, cyfleoedd arddangos talent i labeli a sawl derbynwest.

Dyddiad cau i ymgeisio: 30 Tachwedd 2017

Am fanylion y broses gyflwyno ewch i wefan: http://www.wai.org.uk/7355

Cyflwynir Cymru yn bartner cenedlaethol mewn partneriaeth rhwng Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, trac a Theatr Mwldan dan frand Cerdd Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ydych chi am berfformio yn EFEx 2018?

Bob blwyddyn cynnwys y digwyddiad bartner rhyngwladol ac yn 2018 Cymru fydd y partner. Bydd yn gyfle unigryw i glywed cerddoriaeth werin o Gymru ar lwyfannau Lloegr. (Dim awyrennau na theithebau!) Gwahoddir ceisiadau oddi wrth berfformwyr i gynrychioli adfywiad gwerin Cymru i gynulleidfaoedd newydd a hygyrch. Ffair fasnach ydyw felly rhaid ichi hefyd brofi mai hon yw’r adeg iawn yn eich gyrfa gerddorol ichi fanteisio ar y cyfle busnes i’r eithaf.

Beth yw’r broses ddewis?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Tachwedd. Ystyrir ceisiadau gan banel o ddeg gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant gan gynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Celfyddydau Cymru, trac, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Theatr Mwldan, y BBC, y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus. Bydd y panel yn sgorio pob cais a thynnu rhestr fer o ddeg ymgeisydd. Cyflwynir y rhestr fer i raglennwr Gŵyl Werin Manceinion a ddewis bedwar i ymddangos.

Beth a gaiff yr artistiaid llwyddiannus?

Caiff y pedwar gig â thâl yn yr ŵyl (sef wyneb cyhoeddus Efex) a pherfformiant hefyd mewn Derbynwest yng Nghymru i gynadleddwyr Efex.

Gall y chwech nad ydynt ar y rhestr fer anfon un cynrychiolydd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, i gwrdd ag archebwyr a’u hyrwyddo eu hunain.

Bydd cyfleoedd rhwydweithio ar gael drwy’r penwythnos gyda gweithwyr proffesiynol ac artistiaid eraill. Yn ôl ei gwefan, mae’n darparu llwybr effeithiol i farchnad gwreiddiau, acwstig a gwerin Lloegr nad oedd ar gael o’r blaen. Caiff cynadleddwyr fynd i bob perfformiad yng Ngŵyl Werin Manceinion a chyfleoedd arddangos arbennig i’r diwydiant yn unig a rydd gyfleoedd i greu cysylltiadau gweithio gyda phobl ddylanwadol yn y diwydiant yn Lloegr.

Os ydych chi am berfformio fel rhan o Gymru yn EFEx 2018,
dyma beth sydd angen i chi wybod

  • Rhaid i brif gyfeiriad yr ymgeisydd fod yng Nghymru.
  • Dylai eu gwaith arddangos rhyw berthynas gyda thraddodiad gwerin Cymru.
  • Bydd ganddynt hanes o lwyddo, gan gynnwys recordiadau a pherfformiadau, e.e. adolygiadau o CDau a pherfformiadau.
  • Rhaid iddynt allu profi’r gallu i fwyafu’r cyfleoedd hyrwyddo a gynnig Efex drwy e.e. eu presenoldeb cryf ar y we a’r cyfryngau cymdeithasol, rhestri postio credadwy, cynnyrch hyrwyddo i’r digwyddiad, argaeledd Pecyn Gwybodaeth Trydanol i’r Wasg neu fideo byw.
  • Rhaid iddynt esbonio eu rhesymeg am ymgeisio a’r perthnasedd i ddatblygiad i’w gyrfa.
  • Rhaid iddynt fod yn fodlon cael eu cyfweld gan y wasg a chael eu ffoto wedi’i dynnu yn ôl gofynion prosiect Cymru yn Efex.
  • Rhaid iddynt ddarparu hygyrchedd i’w caneuon cyfredol ar-lein e.e. Soundcloud, Spotify, gwefannau.
  • Mae tystiolaeth o ddiddordeb cyfredol yn y diwydiant cerdd rhyngwladol neu gefnogaeth ohono’n ddymunol.
  • Rhaid iddynt fod ar gael i berfformio ym Manceinion rhwng 18-20 Hydref 2018.

Barod i ymgeisio?

Dyma’r cwestiynau mae rhaid i chi ateb. E-bostiwch eich cais at info@wai.org.uk cyfeirnod EFEx 2018 erbyn 5pm ar 30 Tachwedd.

GWAITH ARTISTIG
Disgrifiwch eich gwaith. I ba raddau yr ystyriwch fod dylanwad traddodiad gwerin Cymru arno? (250 gair ar y mwyaf)

2 PARODRWYDD AR GYFER ALLFORIO
Rhowch fanylion am bob un (neu’r rhai mwyaf arwyddocaol) o’ch perfformiadau Prydain a/neu dramor yn y ddwy flynedd diwethaf e.e. lleoliad/gŵyl, dyddiad, pennawd neu gefnogi (os cefnogi, enwch y prif artist).

Rhowch ddolenni i’r adolygiadau os yw’n bosibl

3  HYRWYDDO
Rhowch fanylion am eich gweithgareddau marchnata/cysylltiadau cyhoeddus a’ch cefnogaeth, gan gynnwys – a ydych yn hunanfarchnata? wedi’ch cefnogi? gan bwy? faint sydd ar eich rhestr bostio?

Rhowch wybodaeth am sut y cyfathrebwch â’ch dilynwyr a’ch cysylltiadau diwydiannol drwy’r we, gan gynnwys manylion am lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddiwch (trydar, gweplyfr ayb) gyda chysylltiadau perthnasol a, lle bo’n berthnasol, nodwch nifer eich ‘cyfeillion’ a’ch ‘dilynwyr’.

A oes gennych becyn trydanol i’r wasg neu ffilmiau byw o’ch gwaith? Rhowch fanylion am y ffilmiau, gan nodi sut a ble y gellir eu gweld.

Rhowch wybodaeth am eich CD diweddaraf e.e. teitl, dyddiad rhyddhau, argaeledd a dolenni i’r adolygiadau.

4 PERTHNASEDD I’CH GYRFA
Amlinellwch pam yr hoffech berfformio mewn cyfle arddangos rhyngwladol. Pam y mae’r profiad hwn yn berthnasol i’ch uchelgais gyrfaol? Beth y disgwyliwch ei gael o’r profiad? Sut y gwerthuswch y llwyddiant? (250 gair ar y mwyaf)

Diwrnodau hyfforddi gyda trac ar gyfer ymarferwyr cerddoriaeth werin proffesiynol

I baratoi am Gymru yn EFEx 2018, bydd trac yn cynnal gweithdai ym mis Ionawr ar bynciau fel

• Teithio a Gigio: Ble, pryd, paham; yn ryngwladol neu yn y Deyrnas Gyfunol? : yng nghwmni’r hyrwyddwr ryngwladol Neil Pearson.
• Beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol? :yng nghwmni’r asiant o’r Unol Daleithiau, Kari Estrin, sydd wedi gweithio gydag artistiaid enwog fel Steeleye Span a Suzanne Vega.
• Cynadleddau, a sut i wneud y gorau ohonynt: gydag Alan James, rheolwr 9Bach a chyn-Gadeirydd y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig.
• Gonestrwydd, dilysrwydd a chrefft llwyfan: hefyd gydag Alan James.

Hefyd ail gyfres ym mis Mawrth:

• Rhestrau postio a’r cyfryngau cymdeithasol: cyfathrebu ac ymgysylltu
• Cytundebau; Undeb y Cerddorion / Hawlfraint a Recordio; PRS
• Rheoli gwefannau, a chynnwys eich safle we
• Asiantiaid, rheolwyr, cysylltiadau cyhoeddus, labeli: beth maen nhw’n gwneud a phryd mae eu hangen arnoch
• “Cydweithio ar eich liwt eich hun” – artistiaid yn gweithio ar y cyd

Cynhelir y gweithdai yng Nghaerdydd a bydd gwybodaeth ar gael am y dyddiadau a’r lleoliadau cyn gynted ag eu bod wedi’u cadarnhau. Bydd y gweithdai yn agored i unrhyw gerddor gwerin yng Nghymru. Byddwn yn cadw’r costau mor isel a phosib diolch i gymorth ariannol o’r Loteri Genedlaethol, drwy law Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwnewch yn siwr eich bod yn derbyn newyddion ebost trac i gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf.

 

 

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org