Gweithdai Datblygu Artistiaid

Mae trac yn cynnal gyfres o weithdai un-dydd wedi’u hanelu at berfformwyr proffesiynol rhan-amser a llawn-amser, yn enwedig cerddorion gwerin. Pwrpas y gweithdai yw helpu ein berfformwyr i fod yn fwy effeithiol gydag ochr ‘busnes’ eu gyrfaoedd gerddorol.

Cynhelir y gweithdai yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, am bris o dim ond £15 yr un ar ôl gymorthdal gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Archebwch eich lle yma

10 Mawrth
Teithio, Gigio a Datblygu eich Cynulleidfaoedd
Sut, ble, pryd, paham: strategaethau ac astudiaethau achos ar gyfer y Deyrnas Gyfunol, a thu hwnt. Gyda Neil Pearson

• Datblygu strategaethau a chynlluniau i dyfu cynulleidfaoedd mewn marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli, a datblygu ardaloedd newydd.
• Cydweithio gydag artistiaid eraill a phartneriaid datblygu mewn raglenni cyfnewid.
• Dod o hyd i gigiau, trafod gyda gwyliau a llogwyr (yn enwedig os nad oes gennych asiant), a’r amser cywir i fynd at asiant.
• Sut mae pitsio, pryd mae pitsio, y strategaeth ynghylch hyn ac adeiladu proffil gyda’r lleoliadau /gwyliau cywir.
• Adeiladu perthynas gyda rhaglenwyr ac hyrwyddwyr.
• Beth y mae’r rhaglenwyr yn ystyried wrth fwcio artistiaid, a sut y gallwch fanteisio ar hyn.
• Matsio’ch ardaloedd targed i ddigwyddiadau arddangos, beth sydd ar gael a pha ddigwyddiad y dylech chi ei ystyried.
• Sut a phryd y dylech gymryd y risg, beth yw’r amser iawn i ehangu a sut y gallwch wneud hyn mewn ffordd strategol, a pha bartneriaid y dylech eu hystyried?

 

17 Mawrth
Beth sy’n gwneud eich cerddoriaeth yn unigryw?
Unygrywrwydd, dilysrwydd a chrefft llwyfan, gydag Alan James

• Beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol?
• Cerddoriaeth Gymreig y tu allan i Gymru
• Y Porth Ieithyddol
• Gwahanol agweddau ar fynd a’ch cerddoriaeth ym mhellach
• Cwestiynau ac Atebion

Sesiwn ryngweithiol yng nghwmni Alan James, rheolwr 9Bach. Byddwn yn ystyried sut y gallwn defnyddio nodweddion yr iaith Gymraeg a cherddoriaeth o Gymru i gynyddu’r posibiliadau o fedru teithio a gweithio’n ryngwladol y tu allan i Gymru. Dewch â’ch profiadau, eich syniadau a’ch cwestiynau.

 

24 Mawrth
Adeiladu eich tîm
Sut mae adeiladu rhwydwaith cefnogi ar bob adeg o’ch gyrfa, gyda Neil Pearson

• Deall eich hun, a’r hyn y gallwch ei wneud (a na allwch ei wneud) ar eich pen eich hun.
• Gwybod pryd i ofyn am gymorth a chyngor (a ble i fynd i ofyn amdanynt)
• Pryd y mae angen adeiladu tîm, sut mae adeiladu tîm, a phwy dylai fod yn aelod ohono
• Adeiladu rhwydweithiau a chysylltiadau gan gynnwys rhwydweithio / perthynas waith a chysylltu’r dotiau
• Dod o hyd i gydbwysedd rhwng creadigrwydd a gweinyddu
• Hunan-ysgogiad a chydbwysedd gwaith/bywyd
• Cydweithio gyda mentoriaid ac hyfforddwyr
• Dirprwyo, a gadael i bethau fynd
• Gweithio ar y cyd gydag eraill: ‘DIY Gyda’ch Gilydd’

 

Yn dod yn fuan
Asiantau, rheolwyr, a bandiau heb gynrychiolaeth

Sesiwn paru gydag Alan James

Diwrnod i artistiaid (gwerin) heb gynrychiolaeth i gwrdd ag asiantau, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol busnes cerdd.

Bydd Alan James, rheolwr 9Bach a Spiro, yn arwain y diwrnod hwn ar sut y gall asiant neu reolwr weithio gyda band, ac yn hwyluso cyflwyniadau rhwng artistiaid heb gynrychiolaeth a nifer o weithwyr gwahoddedig sy’n gweithio ym maes cerddoriaeth.

Os ydych chi’n asiant, rheolwr neu hyrwyddwr neu os hoffech weithio gydag artistiaid Cymreig heb gynrychiolaeth, cysylltwch â trac ar trac@trac-cymru.org

Mae’r diwrnod yn rhad ac am ddim i ymgeiswyr EFEx, ac mae’n costio £15 (tuag at llogi ystafell a lluniaeth) i fandiau / artistiaid eraill.

 

Dyma’r tiwtoriaid

Mae Neil Pearson yn gynhyrchydd, rheolwr prosiect ac arbenigwr datblygu artistiaid llawrydd sy’n gweithio ym maes cerddoriaeth; mae ganddo ddiddordeb penodol yn genres canu/cyfansoddi caneuon, gwerin a cherddoriaeth gwreiddiau yn gyffredinol.

Gyda dros 17 mlynedd o brofiad o weithio yn adrannau masnachol ac elusennol y sector, mae wedi gweithio gydag artistiaid ar draws y Deyrnas Gyfunol (DG) a thramor ar ystod o gomisiynau a chydweithrediadau teithio gyda phartneriaid yn y DG ac yn ryngwladol, gan gynnwys cynllunio rhaglen ystafell y DG yn y digwyddiad Folk Alliance yng Ngogeldd America dros y 6 blynedd ddiwethaf.

Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys ‘Sweet Liberties’ comisiwn gyda’r Senedd (San Steffan) i ddathlu Penblwyddi Seneddol, ‘Folk Nations Kolkata’ gyda’r Cyngor Prydeinig, ‘The Elizabethan Session’ gyda Folk by the Oak ac, yn fwyaf diweddar, ‘Sound Journeys’ gyda British Underground a Chyngor Prydeinig Canada i ddathlu penblwydd Canada yn 150 mlwydd oed.

Fel cynllunydd rhaglen roedd yn gyfrifol am lunio’r raglen gerdd yn Cecil Sharp House yn Llundain am 6 blynedd, ac yn aelod o’r tîm cynllunio rhaglen mewn gŵyl fawr. Yn ychwanegol at hyn, mae wedi bod yn gyfrifol am drefnu sioeau un-tro, yn amrywio o ddigwyddiad cyn-Raffaelaidd yn Nhŷ Coch William Morris (gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol), i noson o ganueuon protest ar gyfer Museums at Night yn Neuadd San Steffan (gyda Senedd San Steffan).

Dechreuodd Alan James ei yrfa fel un o Swyddogion Adloniant cyflogedig, llawn-amser cyntaf y Deyrnas Gyfunol, yn Undeb Prifysgol Llundain. Tra roedd roedd yno bu’n hyrwyddo sioeau pwysig Llundain ar ran The Smiths, Joy Division, Misty In Roots, Cabaret Voltaire, The Pop Group, Wah!, The Raincoats, Scritti Politti a The Slits – ymysg llawer o rai eraill dros gyfnod o bedair blynedd.

Yn yr Wythdegau cynnar roedd yn un o arloeswyr cerddoriaeth y byd, gan weithio ar yr Wyl WOMAD gyntaf yn 1982 fel rheolwr taith i The Burundi Drummers ar eu taith hanesyddol gyntaf i Brydain. Yn ystod gweddill y ddegawd honno buodd yn cyflwyno’r sioe radio cerddoriaeth y byd gyntaf erioed ar radio rhanbarthol (Worldwide ar ran GWR), yn cyd-raglenni yng ngwyliau torri tir newydd yr ICA, Clevedon a WOMAD Mersea Island, teithio gyda The Smiths, sefydlu’r Yu Fe Danse Sound System ym Mryste ac yn darparu’r gerddoriaeth cyn-sioe ar gyfer Peter Gabriel’s Secret World Tour.

Rhwng 2001 a 2006 roedd yn Bennaeth ar yr Adran Gerddoriaeth Gyfoes, Cyngor Celfyddydau Lloegr, ac yn parhau gyda’i waith fel DJ ac awdur llawrydd, ynghyd â’i weithgareddau rheoli artistiaid.

Yn 2007 sefydlodd gwmni rheoli artistiaid, cynhyrchu creadigol ac ymgynghorol o’r enw Hold Tight sydd ar hyn o bryd yn rheoli Spiro a 9Bach. Yn ogystal, mae Hold Tight wedi gweithio gyda The Imagined Village, The Bays and The Heritage Orchestra, Chris Wood’s Handmade Life, Sam Lee, Johnny Kalsi’s Dhol Foundation a Sheema Mukherjee.

Roedd Alan yn Gadeirydd ar EFDSS, ac yn Gadeirydd ar Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru a ddatblygodd cyfleoedd ar gyfer cerddoriaeth Gymreig, ac a gynhyrchodd, mewn partneriaeth â Cerdd Cymru: Music Wales, digwyddiad WOMEX, prif expo cerddoriaeth y byd, yng Nghaerdydd yn 2013.

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org