Yr Arbrawf Mawr

Yr Arbrawf Mawr – ffordd fendigedig i dreulio penwythnos yn yr hydref mewn lleoliad hyfryd, yn llawn dop gyda cherddoriaeth, canu a dawnsio. Dros y penwythnos bydd bron 30 awr o hyfforddiant a gweithgareddau, gan gynnwys grwpiau offerynnol cymysg, canu, dawns werin a dawns y glocsen, gweithdai blasu, dosbarthiadau meistr, cyngherddau, perfformiadau a sesiynau. Mae’n awyrgylch wych i ddysgu cyfoeth o ganeuon ac alawon newydd, i wella’ch techneg, i arbrofi gydag offerynnau anghyfarwydd (ac anarferol), i brofi gwahanol fathau o ganeuon a dawnsiau ac i gwrdd â ffrindiau newydd ar yr un pryd. Bydd y twmpath dawns/sesiwn ar nos Sadwrn a’r gweithdai ar brynawn Sadwrn a Sul yn agored i’r cyhoedd.

Mae croeso cynnes iawn i chi, p’un ai ‘rydych yn siarad Cymraeg neu beidio. Bydd ein cyfieithydd preswyl, Martin, wrth law i gynnig help i ddysgwyr a’r di-Gymraeg er mwyn iddynt gael mynediad at bopeth.

Gall eich teulu neu’ch grwp o gyfeillion archebu fflat ac mae nifer o lefydd cymhorthdal i ieuenctid sy mewn addysg amser llawn.

 

Cwrs y bore: chwarae, canu neu ddawnsio

Yn y bore bydd cwrs pedair gwers, dwy ar fore Sadwrn a dwy ar fore Sul.

Mae pedwar dosbarth ensembl i offerynnau (tair lefel o allu) gyda thiwtoriaid Stephen Rees, Stacey Blythe, Robert Evans a Sioned Webb.

Bydd gan y cantorion eu llinyn canu gwerin eu hunain yng nghwmni un o hoelion wyth y traddodiad, Linda Griffiths. Cynhelir sesiynau canu anffurfiol a gweithdai yn y prynhawn a gyda’r nos ar gyfer y rhai sydd am ddysgu neu ymarfer ambell gân Gymreig.

I ddawnswyr mae cwrs ddawns y glocsen gyda Huw Williams (canolradd i uwch) neu gyda wyneb newydd yn BEAM – Tudur Phillips (dechreuwyr pur neu ddawnswyr llai hyderus).

Cyfyngir ar y niferoedd ymhob grwp er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant gorau. Pan fyddwch chi’n archebu, rhaid dewis un cwrs y bore yn unig, os gwelwch chi’n dda, er y byddwch yn gallu newid grwp wedi’r wers gyntaf os nad ydych chi’n gwbl hapus gyda’ch dewis gwreiddiol.

Mae’r grwpiau boreuol i oedolion a phlant o 11 i fyny. Does dim grwp i blant ysgolion cynradd eleni.  – ond mae cwrs newydd yn arbennig iddyn nhw ym Mis Rhagfyr – bydd rhagor o wybodaeth ar hyn yn fuan.

Gweithdai’r prynhawn

Mae arlwy’r prynhawn yn cynnwys ystod o weithdai ‘annibynnol’, sydd wedi’u teilwra i wneud yn siwr nad ydych yn colli m’as, pe bynnag yw eich dewis yn y boreau. Mae’r rhaglen yn cynnwys:

• Y Crwth gyda Robert Evans
• Canu gydag Arfon Gwilym
• ClocsFfit! gyda Tudur Phillips
• Addurno a mynegi gyda Stephen Rees
• Dawnsiau’r Arglwyddes Llanofer
• Dawns y Glocsen i bawb
• Cyfeilio canu gwerin
• Canu o’r Galon gyda Linda Griffiths
• Adnewyddu alawon cyfarwydd gyda brawddegu
• Chwedleua
• Ffliwt a chwibanogl

Bydd rhain yn agored i’r cyhoedd, am £5 yr un. Cewch weld ragor o fanylion ar y dudalen hon https://trac.cymru/gweithdair-prynhawn-yn-yr-arbrawf-mawr-2016/

Gyda’r nos

Nos Wener dechreuwn gyda phryd o fwyd a sesiwn, gyda tiwtoriaid a’r cyfranogion yn rhannu alawon a chaneuon. Prif atyniad Nos Sadwrn yw’r Twmpath a mwy o sesiynau, a ffilm efallai. Mi fydd yno rywle i ganeuon ac i’r rhai sydd am gymryd pethau gan bwyll bach.

 

Dyma’r tiwtoriaid

 

Linda Griffiths: Canu Gwerin
Mae’n bleser mawr gennym groesawu cantores boblogaidd a wyneb newydd i BEAM – Linda Griffiths.
Bu Linda’n wyneb a llais cyfarwydd yn y sîn Gwerin Cymraeg ers bron i 40 mlynedd, gyda’r grwp dylanwadol Plethyn ac yn fwy diweddar fel artist unigol. Mae hi’n gyfansoddwraig hefyd, ac yn un o’n perfformwyr  pwysicaf o’r gân werin di-gyfeiliant.

Huw Williams: Dawns y Glocsen – Uwch/Canolradd
Mae Huw yn feistr ar y grefft o glocsio. Yn y grwp hwn, bydd dawnswyr medrus sydd eisoes yn gwybod y stepiau yn dysgu ffyrdd newydd o’u cyfuno mewn cyfuniadau a pherfformiadau, a’r dawnswyr lefel uwch yn mynd i’r afael â thechnegau megis trawsacennu.

Tudur Phillips: Dawns y Glocsen – Sylfaen
Dosbarth ddawns y glocsen Cymreig ar gyfer dechreuwyr pur a dawnswyr llai hyderus, gyda thiwtor bywiog sy’n newydd i BEAM, sef y pencampwr clocsio Tudur Phillips. Bydd ambell clocsiau ar gael i’w benthyg os nad ydych yn berchen ar eich clocsiau eich hun. Dawnsiwch eich hunain yn ffit hefyd gyda’i ddosbarth prynhawn Clocsffit!

Stephen Rees: Offerynnau –  Uwch
Mae Stephen wedi ymwneud â cherddoriaeth draddodiadol Cymru ers iddo ddechrau cyfeilio i grwpiau dawns yn Nyffryn Aman ganol y 1970au. Bu’n aelod o’r grwpiau Ar Log a Crasdant, ac hefyd yn un o sylfaenwyr Clera a trac. Yn fwy diweddar, mae wedi perfformio gyda bandiau Siân James a Steve Eaves, ac mewn deuawd gyda Huw Roberts, y ffidlwr o Sir Fôn. Mae wedi arwain nifer o weithdai i Clera a trac dros y blynyddoedd, ac mae’n edrych ymlaen at ddychwleyd i BEAM eleni.

Bydd ei ddosbarth ensembl yn datbylgu sgiliau cydweithio rhwng cerddorion unigol, gan ganolbwyntio ar y ffyrdd y gall cerddorion ymateb i’w gilydd a chyfnewid rolau oddi mewn i’r grŵp.

Stacey Blythe: Offerynnau –  Canolradd 1
Mae Stacey frwdfrydig aml-offerynnol yn dysgu yn CBCDC ac yn chawarae a chanu gyda’r bandiau Elfen a Ffynnon.

Bydd ei dosbarth yn edrych ar sut i roi alawon at ei gilydd a chreu trefniadau, gan ddefnyddio harmonïau, rhythmau ac amseru.

Robert Evans: Offerynnau –  Canolradd 2
Mae Bob yn adnabyddus am chwarae alawon dawns Cymreig a hefyd cerddoriaeth Gymreig mewn arddulliau llai cyfarwydd.

Roedd ei arddull addfwyn gofalus o chwarae a dysgu yn boblogaidd iawn pan fu gynt yn tiwtora yn BEAM. Grwp da i gerddorion is-ganolig yw hwn.

Sioned Webb: Offerynnau –  Sylfaen
Yn gerddor amlochrog ac yn diwtor profiadol, mae Sioned yn gyfansoddwr a pherfformiwr ac yn un o sylfaenwyr y Glerorfa.

Mae’r grŵp hwn yn addas i’r chwaraewyr llai hyderus, gan gynnwys y rhai sy’n chwarae ail offeryn neu yn anghyfarwydd gyda chwarae o’r glust neu sy’ newydd ddod ar draws y repertoire Cymreig.

Y Lleoliad: Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

Mae’r Arbrawf Mawr yn symud eleni i’r ganolfan gynhadledd newydd ar gampws Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

Mae ystafelloedd sengl neu gyda dau wely (ychydig) en-suite ar gael am £130 y person (£110 Galwad Cynnar). Os ydych yn derbyn addysg llawn amser, mae nifer cyfyngedig o lefydd cymhorthdal am £60 yn unig.

Mae’r pris yn cynnwys y dosbarthiadau, llety a phob pryd o fwyd.

Wrth rannu’r ystafelloedd a’r cymorthdal, y cyntaf i’r felin caiff falu, felly archebwch yn gynnar i sicrhau’r dewis gorau a’r pris gorau:
mae disgownt Galwad Cynnar yn gorffen ar Awst 20fed.

Rhennir y llety yn fflatiau o 9 ystafell wely a chegin. Mae croeso i deuluoedd neu grwpiau o gyfeillion archebu fflat i’w rhannu.

Mae’r ystafelloedd gwely yn y ganolfan o safon eithaf elfennol; os hoffech dipyn fwy o foethusrwydd mae llefydd gwely a brecwast a gwestai gerllaw.

Mae croeso i gerbydau gwersylla ar y safle. Os ‘rydych yn byw yn lleol neu heb angen ystafell,  cewch le di-breswyl am £90 (£80 Galwad Cynnar), sy’n cynnwys bwyd.

Cliciwch yma i archebu eich lle nawr!

Prosiectau

Error: View 9347dd4564 may not exist
funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org